Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 4 for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2020-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 6MN044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-17

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-04-27

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom statistik, kombinatorik och sannolikhetslära samt den matematiska förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlar kursen vidare hur barn lär sig och utvecklar matematisk kunskap inom ämnesområdet. Digitala verktyg används både ur ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Allmänt gäller för kursen att dess matematiska innehåll är valt i syfte att stärka den studerandes egen kompetens.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande begrepp inom statistik, kombinatorik och sannolikhetslära,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet och styrdokument, redogöra för grunder och förutsättningar för elevers matematikutveckling inom kursens innehåll,
Färdighet och förmåga
 • visa god förmåga att lösa matematiska uppgifter kopplat till de områden som kursen behandlar,
 • beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information såsom genomsnittsvärden och spridningsmått,
 • använda digitala verktyg för att bearbeta och kommunicera statistiska resultat inom ämnesområdet,
 • planera undervisning utifrån tolkning av styrdokumentens syfte, mål och kunskapskrav,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och värdera användande av statistiska metoder och resultat.
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen

Behörighetskrav

Kurser i matematik inom Grundlärarprogrammets inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 omfattande minst 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorlaborationer och gruppövningar (litteraturseminarie och workshops).

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen,
 • individuell skriftlig laborationsrapport,
 • planeringsuppgift - skriftlig och muntlig
 • opponering av andra deltagares inlämningsuppgift
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande vid litteraturseminarie, samt
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande vid workshops. 
Den individuella skriftliga salstentamen samt planeringsuppgiften - skriftlig och muntlig bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt(G) eller underkänt(U). 

Betyg på kursens beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den individuella skriftliga tentamen och planeringsuppgiften
har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.