Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Matematik baskurs I, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MX000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-02

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-06

Innehåll

Kursens innehåll syftar till att överbrygga skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammens matematikkurser. På kursen läggs särskilt fokus på innehåll som ger en god grund för vidare studier i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Kursen behandlar räkning med reella tal samt generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. Funktionsbegreppet introduceras med fokus på egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Vidare ingår algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och ekvationssystem samt olikheter och andragradsekvationer. Begreppen kongruens och likformighet samt vinkelsatserna behandlas. Dessutom studeras trigonometri i triangeln och Pythagoras sats samt indirekta tillämpningar av denna såsom avståndsformeln. Vidare behandlas logaritmer samt räknelagar för dessa och en introduktion till vektorbegreppet ges. Avslutningsvis behandlas matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna
  • redogöra för grundläggande definitioner och beteckningar gällande funktioner
  • redogöra för trigonometri i rätvinkliga trianglar samt begreppen kongruens och likformighet
  • redogöra för potens- och exponentialfunktioner samt logaritmer
  • med säkerhet behärska räkning med de reella talen
  • med säkerhet behandla algebraiska uttryck
  • lösa linjära ekvationer, olikheter och ekvationssystem samt andragradsekvationer såväl grafiskt som analytiskt
  • behärska grundläggande räkning med vektorer
  • tillämpa geometriska satser i problemlösningssituationer
  • genomföra matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt värdera andras argumentation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B alternativt Matematik 2a/2b/2c från gymnasiet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgör en sammanvägning av omdömena vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Alfredsson Lena
Matematik 5000. : Kurs 3c blå Basåret.
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 416 s. :
ISBN: 9789127430105
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Annat material
Matematik och matematisk statistik (MaMS) :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen MaMS