Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Matematik baskurs II, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics Basic Course II

Denna kursplan gäller: 2019-10-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MX001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-06

Innehåll

Kursens innehåll syftar till att ge en god grund för vidare studier, speciellt inom det tekniska och naturvetenskapliga området. På kursen behandlas enhetscirkeln, de trigonometriska funktionerna, triangelsatserna samt trigonometriska formler. Vidare introduceras begreppen ändringskvot, gränsvärde och derivata samt deriveringsregler för polynom, potens- och exponentialfunktioner. Med hjälp av derivata studeras funktioners egenskaper och tillämpade optimeringsproblem. Slutligen introduceras begreppen primitiv funktion och integral samt sambandet mellan integral och derivata. Även tillämpningar av integraler ingår.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna
  • redogöra för och använda derivatans definition för att beräkna derivator
  • beräkna derivator för polynom, potens- och exponentialfunktioner
  • tolka och använda derivata i tillämpade problem
  • använda derivator för att studera funktionskurvor och optimeringsproblem
  • bestämma primitiva funktioner och beräkna enklare integraler
  • använda integralbegreppet vid enklare tillämpningar
  • redogöra för enhetscirkeln, de trigonometriska funktionerna samt triangelsatserna
  • använda trigonometriska formler för omskrivningar samt visa trigonometriska formler
  • använda trigonometri för enklare tillämpningar
  • genomföra matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik samt värdera andras argumentation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången Matematik baskurs I eller godkänd Matematik C alternativt Matematik 3b eller 3c från gymnasiet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgör en sammanvägning av omdömena vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Alfredsson Lena
Matematik 5000. : Kurs 3c blå Basåret.
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 416 s. :
ISBN: 9789127430105
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alfredsson Lena
Matematik 5000. : Kurs 4 blå Lärobok
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 302 s. :
ISBN: 978-91-27-42632-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst