"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics, Natural Sciences and Outdoor Education for Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 6NO036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-20

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-03

Innehåll

Kursen behandlar ämnesområdena matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i utomhuspedagogiska perspektiv, utforskande arbetssätt och kreativa sätt att lösa problem. Kursen behandlar vidare en variation av aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer som stimulerar lärande och alternativa sätt att nå måluppfyllelse. Naturen får även inspirera till undervisning/aktiviteter i ämnesområden såsom matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Inom det naturvetenskapliga området, behandlas artkunskap samt ekologiska begrepp och modeller. Vidare behandlas förutsättningar för matematikutveckling och grundläggande matematik för de första skolåren. Kursens innehåll kopplas samman med frågor om vad undervisning är i fritidshem och hur lärande där sker.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande matematiska begrepp,
 • visa kännedom om styrdokument och barns matematikutveckling,
 • visa kunskap om och namnge vanliga växt- och djurarter i närmiljön,
 • redogöra för några naturvetenskapliga begrepp i närmiljön,

Färdighet och förmåga

 • använda varierande arbetssätt och lärmiljöer för utveckling av matematiska och naturvetenskapliga kunskaper,
 • använda naturvetenskapliga och matematiska begrepp i fritidshemskontext och i utomhusmiljö,

Värderingsförmåga och förhållningsätt

 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på barns matematikutveckling,
 • värdera hur utomhuspedagogiska aktiviteter påverkar förståelsen och intresset för naturvetenskapliga begrepp,
 • reflektera över och diskutera hur kunskaper i matematik och naturvetenskap kan berika undervisningen i fritidshem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier i fritidshemsmiljö, föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. 

Exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier och seminarier är obligatoriska. Exkursioner och vissa av tillämpningsövningarna genomförs utomhus och förutsätter för vädret lämplig klädsel.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

 • salstentamen,
 • klassrumstentamen på artkunskap,
 • vetenskaplig rapport kopplat till fältstudie,
 • seminarier,
 • tillämpningsövningar,
 • fältstudier

Klassrumstentamen genomförs genom att namnge arter och bedömningen genomförs i direkt anslutning till provet. Därefter anordnas omprov i enlighet med gällande regler för omprov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den vetenskapliga rapporten och salstentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver även att salstentamen och den skriftliga vetenskapliga rapporten bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 5

Kurslitteratur

Artiklar tillkommer. Pdf:ar som tillhandahålles av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik : 2017 :
Obligatorisk

Doverborg Elisabet
Små barns matematik : undervisning & lärande
2 rev. uppl. : Göteborg : NCM, Göteborgs universitet : 2016 : 169 s. :
ISBN: 9789185143290
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Singer Beppe
#Beppematik : för fritids Lärarhandledning
Första upplagan : [Stockholm] : Mattecentrum : [2021] : 79 sidor :
ISBN: 9789178231294
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fastén Olof
Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet
Studentlitteratur AB : 2019 : 208 sidor :
ISBN: 9789144121581
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Lindekvist Anna-Lena
Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer
Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 80 s. :
ISBN: 9789127429925
Se Umeå UB:s söktjänst

Lättman-Masch Robert
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass
Vimmerby : Outdoor Teaching : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9789197960069
Se Umeå UB:s söktjänst

Molander Kajsa
Att lära in matematik ute : 2
1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-979600-3-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Molander Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond : [2008?] : 88 s. :
ISBN: 9789163306228
Se Umeå UB:s söktjänst

Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik
Bergius Berit, Emanuelsson Lillemor, Emanuelsson Göran
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) : 2008 : 133 s. :
ISBN: 978-91-85143-07-8
Se Umeå UB:s söktjänst