Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikens historia, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Mathematics

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6MA051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-24

Innehåll

Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och Indien, den Arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens framväxt i Europa från renässansen till 1600- och 1700-talen. Inom ramen för detta ingår även studiet av särskilt viktiga matematikområdens historiska utveckling, såsom talsystem, aritmetik, geometri, ekvationslösning och förstadier till den moderna matematiska analysen. Särskilt fokus läggs på kvinnors bidrag i  matematikens historia, och under vilka villkor de verkade.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • redogöra för tidig matematik i olika kulturområden
  • redogöra tematiskt för den historiska utvecklingen i centrala delar av matematiken
Färdighet och förmåga
  • utföra enklare beräkningar med historiskt belagda metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera kvinnors roll i matematikens historia
  • diskutera och kontrastera matematikens karaktär och utveckling i olika kulturområden
  • diskutera den historiska utvecklingen i relation till dagens moderna matematik

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 15 hp inom ämnesområdet matematik eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Examinationen består av tre delar: Obligatoriska seminarier, hemtentamen, samt skriftlig salstentamen. På seminarierna sätts något av omdömena Underkänd eller Godkänd, och på hemtentamen respektive salstentamen sätts något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. På hel kurs sätts betyget Godkänd om alla examinerande delar är godkända, eller Väl godkänd om både hemtentamen och salstentamen bedömts med betyget Väl godkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle .Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Johansson Bo Göran
Matematikens historia
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 540 s. :
ISBN: 9789144083162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album