Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv, 8 hp

Engelskt namn: Mathematics Development and Learning in a Special Education Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 6PE198

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-11

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-06

Innehåll

Matematikundervisning och elevers kunskaper i matematik samt behovet av särskilda undervisningsinsatser studeras ur ett nationellt och internationellt perspektiv. De särskilda undervisningsinsatserna med avseende på styrdokument, matematiska förmågor samt räknemetoder problematiseras och analyseras. Kursen behandlar även centrala begrepp inom bedömnings- och motivationsteorier. Kursens teoretiska innehåll bearbetas i förhållande till de specialpedagogiska perspektiven på organisations- och gruppnivå samt dess konsekvenser för den enskilda eleven.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva den svenska matematikundervisningens vetenskapliga grund, framväxt, och forskningsläge, med fokus på det specialpedagogiska området,
 • redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv på matematikundervisning, 
 • beskriva och förklara olika begrepp i bedömningsteorier och dess relevans för bedömningspraktiken,
 • visa grundläggande kunskap om motivationsteorier,
 • visa kunskap om de nationella styrdokumenten och dess betydelse för skolpraktiken och omsätta dessa mål inom ämnesområdet,
Färdighet och förmåga
 • genomföra reliabla och valida bedömningsprocesser i matematik,
 • tolka och analysera lärandesituationen för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM) på grupp- och organisationsnivå,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter för SUM-elevens lärandesituation på grupp-och organisationsnivå,
 • med ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv granska bedömnings- och motivationsteoriernas konsekvenser för elevers lärandesituation,
 • reflektera över olika räknemetoder och strategier i matematik samt utveckla sin kompetens i tillämpningen av dessa.

Behörighetskrav

Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner, workshops, tillämpande övningar samt uppgifter av VFU-liknande karaktär.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, samt
 • skriftliga rapporter.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid muntliga seminarier ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms antingen med resultaten godkänt (G) eller underkänt (U), och skriftliga rapporter med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att samtliga skriftliga rapporter bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Kurslitteratur

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket :
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/
Obligatorisk

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Engström Arne
Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
Ny, omarb. uppl. : Karlstad : Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet : 2015 : 94 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789170636585
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2608
Obligatorisk

Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter
Skolverket (2011) :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
Obligatorisk

Dyskalkyli - finns det? : aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal
Lundberg Ingvar, Sterner Görel
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet : 2009 : 96 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85143-14-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
2017 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
ISBN: 9789138327197
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilholm Claes
Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 152 s. :
ISBN: 9789144079448
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 134 s. :
ISBN: 9789140686022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sjöberg, G. & Silfver, E
Proven kan sänka elevernas självbild.
Pedagogiska Magasinet, nr 3, 40–43 : 2014 :
Pedagogiska Magasinet
Obligatorisk

Motivation och lärande
Skaalvik Einar M., Skaalvik Sidsel
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 118 s. :
ISBN: 9789127145641
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del 1 kap 8 och 9 självkänsla och sociala relationer Del 2 kap 2 - 7 Motivationsteorier i förhållande till formativ bedömning och självreglerat lärande. Observera problematik med begrepp, översättningsproblem.

Skolverket
Allmänna råd om betyg och betygssättning.
Skolverket : 2018 :
Skolverket
Obligatorisk

Stockholms läns landsting (2015).
Fokusrapport Dyskalkyli 2015.
Stockholms läns landsting (2015). : 2015 :
Fokusrapport
Obligatorisk

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tinglev Inger
En specialpedagogisk överblick
Stockholm : Skolverket : 2014 : 22 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175590295
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vägledning för elevhälsan
2. [rev.] uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2014 : 242 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175552088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för gymnasieskolan, Gy11
Skolverket : 2017 :
Skolverket
Obligatorisk

Referenslitteratur

Assistance of students with mathematical learning difficulties: how can research support practice?
Sherer , Beswick , DeBlois , Opitz
ZDM: the international journal on mathematics education 48(5), 639-649 : 2016 :

Geometri – en kort inledning
Bennet Christian, Löwing Madeleine
. : 2015 :

Blandade artiklar från Skolverkets lärportal
Skolverket :
Läsanvisning: Finns tillgängliga i Filsamling på Lärplattformen Cambro

Problembanken
Haglund Kerstin, Sundberg Maria, Hårrskog Andreas
. : 2014 :

Emotion, Motivation, and Self-Regulation:A Handbook for Teachers [Elektronisk resurs]
Hall Nathan C., Goetz Thomas.
Emerald Group Publishing Ltd : 2013 :

Johansson Bo Göran
Matematikens historia
Lund : Studentlitteratur : 2004 : [6], 513 s. :
ISBN: 91-44-03322-2
Se bibliotekskatalogen Album

Mer än matematik : om språkliga dimensioner i matematikuppgifter
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2008 : 46 s. :
ISBN: 978-91-85589-46-3
Se bibliotekskatalogen Album

Norén Eva
Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning
Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 133 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43510
ISBN: 978-91-7447-149-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ss. 37-62

Skolverket
Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. : http://www.skolverket.se/publikationer?id=1426
Stockholm : Fritzes : 2008 : 96s :

Specialpedagogik i professionellt lärarskap
Bruce Barbro, Rubin Maria, Thimgren Pia, Åkerman Roger
Malmö: Gleerups : 2016 :

von Ahlefeld Nisser Désirée
Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag [Elektronisk resurs] : skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik
Oslo : 2014 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-14197

Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities
Berch Daniel B., Mazzocco Michèle M. M.
Baltimore, Md. : Paul H. Brookes Pub. Co. : cop. 2007. : xxviii, 457 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004667.html
ISBN: 978-1-55766-864-6
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare aktuella styrdokument och artiklar kan tillkomma
NMD :