Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematiska metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematical Methods

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 6MA042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Innehåll

Kursen syftar till att förbereda för fortsatta studier i matematik. Särskild vikt läggs vid allmän räknefärdighet, begreppsförståelse, matematiska resonemang och bevismetodik. Kursen behandlar såväl euklidisk som analytisk geometri, elementära funktioner, absolutbelopp, ekvationer och olikheter. Kursen syftar också till att ge övning i skriftlig och muntlig presentation.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för grundläggande begrepp inom funktionslära och geometri
  • redogöra för elementära funktioners egenskaper
  • redogöra för viktiga satser inom den Euklidiska geometrin
Färdighet och förmåga
  • visa god säkerhet gällande algebraiska omskrivningar
  • lösa ekvationer och olikheter där elementära funktioner ingår
  • identifiera och beskriva klassiska kägelsnitt
  • följa och själv genomföra matematiska resonemang på en grundläggande nivå
  • kommunicera matematiska kunskaper såväl skriftligt som muntligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska, egna eller andras, matematiska resonemang

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, grupparbeten och lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov och muntliga och skriftliga redovisningar av grupparbeten. På de skriftliga proven ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På de muntliga och skriftliga redovisningarna ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyg på kurs bestäms av omdömet på det skriftliga provet.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Albertson Fredrik
Basfärdigheter i algebra : en förberedelse till högskolestudier
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
ISBN: 91-44-03128-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindahl Göran
Euklides geometri
Stockholm : Natur och kultur : 1987 : 63, [1] s. :
ISBN: 91-27-72185-X ; 102:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kompendium, tillhandahålles av institutionen

Övrigt material som tillhandahålles av institutionen
Institutionen för matematik och matematisk statistik :
Obligatorisk