Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Materialhållfasthet, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Solid Mechanics

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MT049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

I kursen behandlas teorier för utmattningshållfasthet, och en teoretisk fördjupning inom deformationsanalys och brottmekanik. I kursen ingår ett case- och projektarbete som belyser praktiska tillämpningar av dessa teorier.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. Ingående redogöra för begrepp och teoribildning inom deformationsanalys och brottmekanik.
2. Noggrant beskriva teorier för utmattningshållfasthet.
3. Ingående förklara olika materialegenskapers betydelse vid utmattning.
4. Självständigt analysera olika typer av sprickbildning och dislokationsvandringarnas betydelse.
5. Självständigt tillämpa teorier inom deformationsanalys och utmattning för ett 3-axligt
    spänningstillstånd.
6. Kritiskt värdera sprickkänslighet för olika materialegenskaper och deras betydelse vid produktframtagning.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav minst 45 hp avklarade kurser inom huvudområdet Maskinteknik som skall innefatta Hållfasthetslära, 7.5 hp och Konstruktionsmaterial, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med ett obligatoriskt case- och projektarbete. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete ingår i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig på ett skriftligt prov i slutet av kursen, samt muntlig och skriftlig redovisning av case/projektarbetet. För case/projektarbetet ges omdömet underkänd (U) eller godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att både det skriftliga slutprovet och case/projektarbetet är godkänt. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

För betyget Godkänd (3) krävs att case/projektarbetet är godkänt samt att minst 50 % av totalpoängen på det skriftliga slutprovet erhållits. För betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs att case/projektarbetet är godkänt samt att minst 65 % av totalpoängen på det skriftliga slutprovet erhållits. För betyget Med beröm godkänd (5) krävs att case/projektarbetet är godkänt samt att minst 80 % av totalpoängen på det skriftliga slutprovet erhållits. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.