Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mätmetoder och strålningsdetektorer, 7,5 hp

Engelskt namn: Measurement Methods and Radiation Detectors

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5RA002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-10-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Kursen ger teoretiska och experimentella kunskaper om den joniserande strålningens detektering och ett gott mättekniskt kunnande. Kursen omfattar mätning av små strömmar och laddningar, pulshöjdsanalys, pulsstatistik, rekombination och dödtidskorrektioner. Gas-, scintillations- och halvledardetektorer behandlas liksom neutrondetektorer och fotografisk film, TLD mm. Vidare behandlas gammaspektroskopi och experimentell bestämning av aktivitet inklusive lågaktivitetsmätningar. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar tre moment
1. Teoridel, 3 hp
2. Räknedel, 2 hp
3. Laborationsdel, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna
- genomföra mätningar med de vanligaste detektorerna för mätning av joniserande strålning och kunna beskriva deras fördelar och begränsningar
- självständigt utföra pulshöjdsanalys av joniserande strålning, främst fotoner
- självständigt sätta ihop ett mätsystem med gas-, halvledar- eller scintillationsdetektorer
- förklara olika metoder för aktivitetsbestämning
- uppskatta bidraget till mätosäkerheten från det radioaktiva sönderfallets slumpmässighet

Behörighetskrav

Univ: Statistik för tekniska fysiker (5MS007, 6 hp) samt Kärnfysik  (5RA034, 7,5 hp) eller Atom och kärnfysik (5RA000, 7,5 hp) alternativt Industriell strålninsfysik (5RA004, 7,5 hp) eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 3 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Räknedel 2 hp.
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 3: Laborationsdel 2,5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget är en sammanvägd bedömning av betygen på moment 1 och 2 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.