"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mätmetoder och strålningsdetektorer, 7,5 hp

Engelskt namn: Measurement Methods and Radiation Detectors

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-11-07

Innehåll

Kursen ger teoretiska och experimentella kunskaper om den joniserande strålningens detektering och ett gott mättekniskt kunnande. Kursen omfattar mätning av små strömmar och laddningar, pulshöjdsanalys, pulsstatistik, rekombination och dödtidskorrektioner. Gas-, scintillations- och halvledardetektorer behandlas liksom neutrondetektorer och fotografisk film, TLD mm. Vidare behandlas gammaspektroskopi och experimentell bestämning av aktivitet inklusive lågaktivitetsmätningar. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar tre moduler
1. Teoridel, 3 hp
2. Räknedel, 2 hp
3. Laborationsdel, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:

Kunskap och förståelse                                                                                                                                                                                            

  • Förklara olika metoder för aktivitetsbestämning av joniserande strålning.

Färdighet och förmåga                                                                                                                                                                                             

  • Genomföra mätningar med de vanligaste detektorerna för mätning av joniserande strålning och kunna beskriva deras fördelar och begränsningar.
  • Självständigt utföra pulshöjdsanalys av joniserande strålning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Uppskatta mätosäkerheten vid de olika tillämpningarna och kritiskt värdera dess inverkan på mätresultatet.

Behörighetskrav

Statistik för tekniska fysiker, 6 hp samt Kärnfysik 7,5 hp eller Atom och kärnfysik 7,5 hp alternativt Industriell strålningsfysik 7,5 hp eller motsvarande.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Modul 1: Teoridel 3 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Modul 2: Räknedel 2 hp.
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Modul 3: Laborationsdel 2,5 hp.
Modulen examineras individuellt med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget är en sammanvägd bedömning av betygen på modul 1 och 2 där modul 1 får viktningsfaktor 3/5 och modul 2 viktningsfaktor 2/5 och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.