Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och muntlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Meänkieli A, Grammar, Vocabulary and Oral Communication

Denna kursplan gäller: 2017-08-14 och tillsvidare

Kurskod: 1FI053

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-20

Innehåll

I kursen studeras syntax och morfologi för meänkieli utifrån ett kontrastivt perspektiv. Vokabulär, olika slag av hörövningar samt träning av förmågan att kommunicera muntligt ingår. Meänkielis olika varieteter behandlas.
Kursen består av följande moment:
Moment 1. Vokabulär och muntlig kommunikation (7,5 hp)
I momentet ingår uttalsövningar, hörförståelseövningar samt träning i att förstå och använda meänkieli i olika talsituationer.
Moment 2. Meänkielis struktur (7,5 hp)
Genomgång av meänkielis grammatiska struktur med fokus på morfologi och syntax.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna beskriva systematiska skillnader mellan meänkieli och svenska vad gäller morfologi och syntax samt tillämpa kunskaperna i egen produktion i tal och skrift;
  • kunna redogöra för och tillämpa det grundläggande ordbildningssystemet;
  • kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av satser och texter;
  • kunna redogöra för grundläggande uttals- och intonationsregler i meänkieli;
Färdighet och förmåga
  • både kunna förstå och själv använda centrala delar av det grundläggande ordförrådet i meänkieli;
  • förstå och återge huvudinnehållet och de centrala detaljerna i tydlig, talad meänkieli;
  • uttalsmässigt producera sådan meänkieli att missförstånd inte uppstår;
  • delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
  • muntligt med viss komplexitet och korrekthet återberätta huvuddragen i läst och hörd text, utförligt berätta om något, beskriva egna och andras levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt;
  • med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar.

Behörighetskrav

Meänkieli steg 3 Eller: Meänkieli 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Meänkieli som modersmål 1 eller Univ: Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3), 7.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Närvaro är obligatorisk vid seminarier i momentet Muntlig kommunikation. Kontakten mellan lärare och studenter sköts enbart via en nätbaserad lärplattform.

Tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

 

Examination

Moment 1.
a) Uttalsprov (1 hp) (Pronunciation)
b) Vokabulär: Inlämningsuppgifter (2 hp) (Vocabulary)
c) Muntlig språkfärdighet: fortlöpande examination (2 hp) (Oral communication: continuous examination)
d) Muntlig språkfärdighet: muntligt prov (2,5 hp) (Oral communication: final test)
Moment 2.
a) Meänkielis struktur: inlämningsuppgifter (3,5 hp) (The structure of Meänkieli: written assignments)
b) Meänkielis struktur: nätbaserat skriftligt prov (4 hp) (The structure of Meänkieli: final test)

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på de två det muntliga slutprovet (2,5 hp) och det skriftliga provet i meänkielis struktur (4 hp).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alatalo Hasse
Titanic-laulu

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Nurmen lintu/Ängens fågel. Texten hämtas på kursens lärplattform.

Erikssen Aili
Hunteerauksii kväänin kielen oppimisesta

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Meänmaa 3-4/2015. Tillhandahålls på lärplattformen.

Juntin talo

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Tornedalica 16/73. Utdrag; tillhandahålls på lärplattformen.

Kenttä Hannele
Ruija se ossaa viekotella ja viskutella – joku siinä vettää.

Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på lärplattformen.

Pohjanen Bengt
Faravidin maa

Obligatorisk
Läsanvisning: Utdrag; tillhandahålls på lärplattformen.

Rundgren Leena
Hoksauksia

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Meänmaa 1/2016. Tillhandahålls på lärplattformen.

Snell William
Kulttuuriasia

Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i Meänmaa 3-4/2015. Tillhandahålls på lärplattformen.

Strindberg August
Uninäytelmä/Ett drömspel

Obligatorisk
Läsanvisning: Utdrag; tillhandahålls på lärplattformen.

Kompendium om meänkielis struktur
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ca 150 s. Hämtas på internet eller kursens lärplattformen.

Kompendium om meänkielis uttal
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Hämtas på internet eller kursens lärplattform.

Texter, filmer och ljudfiler som hämtas på internet eller kursens lärplattform. Övningar för självstudier som hämtas på kursens lärplattform.