Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Meänkieli A, Texts, Culture and Written Communication

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 1FI054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-15

Innehåll

I kursen ingår läsning och analys av texter av olika slag på meänkieli, både litterära texter och sakprosatexter, huvudsakligen från de senaste decennierna. I skriftliga övningar, både fri skriftlig produktion och översättningsövningar, får de studerande träna på att producera olika textsorter. I kursen ingår också en individuell fördjupning om modernt språkbruk.

Kursen är indelad i tre moment.

Moment 1. Textläsning, 6 hp (Reading and analysing texts)
Läsning och analys av texter på meänkieli ur olika perspektiv. Terminologi för beskrivning av textanalyser. Träning i att på god meänkieli sammanfatta och återberätta texter på meänkieli med allmänt innehåll.

Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp (Written communication and translation)
Skrivövningar av olika slag och egen fri skriftlig produktion på teman med bekanta ämnesinnehåll. Övning i att översätta svensk normalprosa till meänkieli.

Moment 3. Meänkieli i dag, 3 hp (Meänkieli of today)
I projektform studeras bruket av meänkieli i dag i olika kontexter. Studenterna samlar in, analyserar och redovisar relevant material ur muntliga och skriftliga källor eller genom kontakter med relevanta aktörer i det meänkielitalande samhället.

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Moment 1. Textläsning, 6 hp
•    kunna sammanfatta innehållet i stilistiskt och genremässigt olikartade texter på meänkieli
•    kunna analysera texter ur olika perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;  
 
Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp
•    kunna producera olika slags texter på meänkieli som är språkligt någorlunda korrekt;
•    i sin översättning från svenska till meänkieli kunna tillämpa grundläggande syntax, morfologi och idiomatik

Moment 3. Meänkieli i dag, 3 hp
•    till en begränsad studie kunna formulera en fråga, samla in och analysera material
•    kunna presentera resultatet av sin studie både muntligt och skriftligt på meänkieli.

 

Behörighetskrav

Meänkieli steg 3 Eller: Meänkieli 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Meänkieli som modersmål 1 eller Univ: Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3), 7.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ett antal schemalagda obligatoriska seminarier som genomförs via internet, i övrigt är studietiden flexibel. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.
 För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

 

Examination


Moment 1. Textläsning, 6 hp
Inlämningsuppgifter och muntligt prov.

Moment 2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp
Inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Moment 3. Meänkieli i dag, 3 hp
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.
 
Inlämningsuppgifter i moment 1 och 2 liksom muntlig redovisning i moment 3 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i moment 1 och 2 samt den skriftliga redovisningen i moment 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pohjanen Bengt
Lyykeri
3. pain. : Överkalix : Barents Publisher : 2005 : 81 s. :
ISBN: 91-89144-24-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Texter och filmer som hämtas på internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas från kursens lärplattform. Litteratur till den individuella uppgiften väljs i samråd med läraren.