Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Meänkieli A, Texts, Culture and Written Communication

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FI066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-19

Innehåll

I kursen ingår läsning och analys av texter av olika slag på meänkieli, både litterära texter och sakprosatexter, huvudsakligen från de senaste decennierna. I skriftliga övningar, både fri skriftlig produktion och översättningsövningar, får de studerande träna på att producera olika textsorter. I kursen ingår också en individuell fördjupning om modernt språkbruk.

Kursen är indelad i tre delkurser.
1. Textläsning, 6 hp
Läsning och analys av texter på meänkieli ur olika perspektiv. Terminologi för beskrivning av textanalyser. Träning i att på god meänkieli sammanfatta och återberätta texter på meänkieli med allmänt innehåll.

2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp
Skrivövningar av olika slag och egen fri skriftlig produktion på teman med bekanta ämnesinnehåll. Övning i att översätta svensk normalprosa till meänkieli.

3. Meänkieli i dag, 3 hp
I projektform studeras bruket av meänkieli i dag i olika kontexter med fokus på de utmaningar som hänger samman med utveckling av ordförråd samt standardisering av skriftspråket. Studenterna samlar in, analyserar och redovisar relevant material ur muntliga och skriftliga källor eller genom kontakter med relevanta aktörer i det meänkielitalande samhället.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    kunna definiera termer som används i innehållsliga och språkliga analyser av enklare texter;
*    kunna redogöra för generella drag i det traditionella muntliga och det senare skriftliga berättandet på meänkieli;
*    kunna motivera de val av ord, ordformer och satsstrukturer som används i enkla egenproducerade texter;
*    kunna redogöra för bruket av meänkieli i en viss kontext;

Färdighet och förmåga
*    kunna sammanfatta innehållet i stilistiskt och genremässigt olikartade texter på meänkieli;
*    kunna analysera talade och skrivna texter ur olika perspektiv;
*    kunna producera olika slags texter på meänkieli som är kommunikativt adekvata och språkligt någorlunda korrekta;
*    i sin översättning från svenska till meänkieli kunna tillämpa grundläggande syntax, morfologi och idiomatik;
*    till en begränsad studie kunna formulera en fråga, samla in och analysera material;
*    kunna presentera resultatet av sin studie både muntligt och skriftligt på meänkieli.

Behörighetskrav

Meänkieli steg 3 Eller: Meänkieli 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Meänkieli som modersmål 1
eller Univ: Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3), 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

1. Textläsning, 6 hp
Inlämningsuppgifter och muntligt prov.

2. Skriftlig kommunikation och översättning, 6 hp
Inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

3. Meänkieli i dag, 3 hp
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter i delkurs 1 och 2 liksom muntlig redovisning i delkurs 3 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i delkurs 1 och 2 samt den skriftliga redovisningen i delkurs 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pohjanen Bengt
Lyykeri
3. pain. : Överkalix : Barents Publisher : 2005 : 81 s. :
ISBN: 91-89144-24-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Texter och filmer som hämtas på internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas från kursens lärplattform. Litteratur till den individuella uppgiften väljs i samråd med läraren.