Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Meänkieli, Nybörjarkurs II (steg 2), 7,5 hp

Engelskt namn: Meänkieli for Beginners II

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1FI031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-12-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-26

Innehåll

Kursen omfattar uttals- och intonationsövningar. Vidare studeras ordförråd samt grundläggande morfologi och syntax. Kunskaperna från studierna tillämpas i såväl muntliga som skriftliga övningar.

Kursen omfattar två moment:
Moment 1. Muntlig kommunikation, 3 högskolepoäng
Moment 2. Skriftlig kommunikation, 4,5 högskolepoäng

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • kunna redogöra för några grundläggande skillnader mellan meänkieli, finska och svenska
  • efter förberedelse kunna läsa upp utvalda texter med gott uttal och god intonation
  • i grova drag kunna återge innehållet i lästa eller hörda texter med enkelt, vardagligt innehåll
  • kunna delta i samtal på meänkieli om vardagliga ämnen
  • muntligt och skriftligt kunna berätta om och beskriva vardagliga fenomen på meänkieli
  • tillämpa grammatiska kunskaper någorlunda korrekt såväl skriftligt som muntligt i för studenten välbekanta situationer.

 

Behörighetskrav

Univ: Meänkieli Nybörjarkurs I (steg 1) 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

Examination

Moment 1: Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt muntligt prov.
Moment 2: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt skriftligt prov i textproduktion.

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Obligatorisk litteratur

Meänkieli
Nylund Märta, Nylund Karin, Nylund Linnéa
2. uppl. : Pajala : Pajala kommun : 2007 : 241 s. :
ISBN: 978-91-633-1818-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övningar som hämtas på kurswebben