Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Meänkieli, Påfartskurs (steg 4), 7,5 hp

Engelskt namn: Meänkieli, Preparatory Course (level 4)

Denna kursplan gäller: 2017-03-27 och tillsvidare

Kurskod: 1FI037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-24

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika texter på meänkieli samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.
Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng (Reading of texts and oral proficiency)
Momentet omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar.

Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng (Grammar and written proficiency)
Momentet omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för grundläggande strukturella likheter och skillnader mellan meänkieli, finska och svenska
Färdighet och förmåga
  • utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen kunna dra slutsatser om skillnader och likheter mellan meänkieli, finska och svenska;
  • delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
  • muntligt och skriftligt kunna berätta och beskriva vardagliga företeelser och de teman som behandlas i kursen
  • i tal och skrift kunna argumentera för en ståndpunkt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • i viss mån kritiskt kunna granska språkbeskrivningar.

Behörighetskrav

Meänkieli steg 3 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Meänkieli som modersmål A eller Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3) 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

 

Examination

Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (mom. 1). Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion (mom. 2). Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 12

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pohjanen Bengt
Meänkieli priimustetun, lauletun, mainomisen, mannaamisen jopa liikutuksissa tansitun muistelemisen työkampe.
Meänmaa 1-2. Hämtas på lärplattformen : 2015 :
Obligatorisk

Pohjanen Bengt
Antheeksi
I: Tornedalica nr 61/2011. Hämtas från lärplattformen :
Obligatorisk

Kenttä Matti
Torniolaakson suomi, Murrerajoista
I: Tornedalica nr 43/1986. Hämtas från lärplattformen :
Obligatorisk

Snell William
Utdrag ur Kamaripirtiltä
I: Tornedalica nr 13/1972. Hämtas från lärplattformen :
Obligatorisk

Liksom Rosa
Övertårneon muslimit
I: Meänmaa 1-2/2015. Hämtas på lärplattformen :
Obligatorisk

Lundström Ann-Kristin
Hunteerinkiä köökissä.
Text ur boken med samma namn. Hämtas på lärplattformen. :
Obligatorisk

Johannesevangeliet
Utdrag på meänkieli, finska och svenska. Hämtas på lärplattformen. :
Obligatorisk

Alatalo Hasse
Nurmen lintu, Ängens fågel.
Hämtas på lärplattformen :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ur denna läses texterna om Antti Mikkelinpoika Keksi och "Keksin runo tulvasta/Keksis kväde".

Texter, filmer och ljudfiler som hämtas från internet eller kursens lärplattform. Övningar som hämtas ut kursens lärplattform.