"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicin med medicintekniska tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Medicine with applications in Biomedical Engineering

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA039

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2022-10-24

Innehåll

Kursen ger en orientering om medicinska begrepp och nomenklatur med exempel ur medicinsk teknik inom sjukvården för att ge en förtrogenhet med medicinsk terminologi vid egna litteraturstudier och vid kommunikation med vårdpersonal. Kursen omfattar människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organens funktion samt cellens uppbyggnad och kinetik. Kursen ger även en introduktion till etik inom medicinsk forskning. Slutligen behandlas tumörsjukdomar, tumörinduktion och cancerincidens, samt onkologiska behandlingsstrategier. Kursen ger dessutom en introduktion till medicinsk fysik genom ett mindre projektarbete inom medicinteknik i slutet av kursperioden.

Kursen omfattar tre moduler:

 1. Medicinsk orientering, 5 hp
 2. Projekt, 1 hp
 3. Laboration, 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten ska kunna

 • Redogöra för anatomiska och fysiologiska begrepp samt nomenklatur som är relevanta för bl.a. fysiker och ingenjörer inom sjukvård och medicinteknisk industri.
 • Översiktligt redogöra för människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organen och deras kinetik.
 • Översiktligt redogöra för tumörsjukdomar, deras förekomst och orsak och aktuella onkologiska behandlingsstrategier.
 • Översiktligt redogöra för grundläggande etiska principer inom medicinsk forskning.
 • Översiktligt redogöra för innebörden av begreppen jämlik hälsa och hållbar vård.

 
Färdighet och förmåga

Studenten ska kunna

 • Aktivt delta vid kommunikation med vårdpersonal.
 • Mäta och tolka medicinska data.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska kunna

 • Diskutera fysikerns/ingenjörens roll inom den medicinska vetenskapen i relation till teknikutveckling.
 • Värdera teknik och metodik som används inom sjukvården med avseende på jämlik hälsa och hållbar vård.

Behörighetskrav

Univ: Klassisk mekanik 7,5 hp eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Undervisningen sker på engelska.

Examination


Modul 1. Medicinsk orientering
Modulen examineras med salstentamen med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) ges, samt genom seminarier med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Modulen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och baseras på betyget på salstentamen och sätts först när alla ingående prov är godkända. Om något av proven bedömts med resultatet Underkänd (U), sätts betyget Underkänd (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört modulens samtliga prov.

Modul 2. Projekt
Modulen examineras med muntlig redovisning. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Modul 3. Laboration                                                                                                                                                                                                 Modulen examineras individuellt med muntlig och skriftlig redovisning. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och baseras på betyget på modul 1. Betyget på hela kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda.
 
Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Kursens teorimoment på 5 hp överlappar helt teorimomentet i kursen Medicinsk orientering 5 hp och kursen Medicin för ingenjörer, 6 hp. Kursens projektmoment på 1 hp överlappar projektmomentet på 1 hp i kursen Medicin för ingenjörer, 6 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.