"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinens idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Medicine

Denna kursplan gäller: 2021-10-18 och tillsvidare

Kurskod: 1IH082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-01-27

Innehåll

Kursen behandlar medicinens roll i samhället i olika tider och sammanhang ur ett idéhistoriskt perspektiv. I kursen studeras bland annat den medicinska kunskapens förändring och relation till det omgivande samhället, samt läkar- och vårdyrkenas framväxt och historiska roll.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

  • Demonstrera övergripande kunskap om medicinens och det medicinska tänkandets utvecklingslinjer från antiken till våra dagar. 
  • Visa förståelse för hur medicinsk kunskap och praktik samspelat med omgivande samhällen, föreställningar och idéströmningar.  
  • Visa grundläggande förståelse för centrala perspektiv och teorier i medicinhistorisk forskning. 

 
Färdighet och förmåga 

  • Uppvisa förmåga att analysera och redogöra för kurslitteraturen och annan vetenskaplig facklitteratur.  
  • Demonstrera förmåga att diskutera och reflektera över idéhistoriska teman i medicinens historia.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Kunna analysera och värdera sambandet mellan vetenskap, medicin, kultur och idéhistoriska sammanhang. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs asynkront i form av föreläsningar, skrivuppgifter och nätseminarier samt individuell läsning. Tillgång till dator och en god internetuppkoppling är en förutsättning för deltagande i kursen. Kursen ges via universitetets lärplattform.

Examination

Kursen examineras individuellt genom deltagande i kursens seminarier, samt genom en skriftlig inlämningsuppgift. Seminarier bedöms endast med U eller G, skrivuppgiften med U, G eller VG. För VG på kursen krävs G på samtliga obligatoriska seminarier samt VG på skrivuppgiften.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 12

Ytterligare texter

Ytterligare texter tillkommer, dessa tillgängliggörs via kursplattformen.

Uddenberg Nils
Lidande och läkedom : 1 Medicinens historia fram till 1800
Lidingö : Fri Tanke : 2015 : 357 s. :
ISBN: 9789186061579
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Uddenberg Nils
Lidande och läkedom : 2 Medicinens historia från 1800 till 1950
[Lidingö] : Fri Tanke : [2015] : 450 sidor :
ISBN: 9789187513435
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst