"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk avbildning och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Medical Imaging and Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 3RA025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-02-21

Innehåll

Denna kurs handlar om medicinsk avbildning och hur den kan tillämpas för att studera människokroppen i hälsa och sjukdom. Kursen behandlar olika metoder som är vanliga i både klinisk verksamhet och i medicinsk forskning för att studera organfunktion och upptäcka sjukdomar. Kursen introducerar allmänna bildegenskaper och vanliga rekonstruktions- och analystekniker. Därefter behandlar kursen de fyra stora avbildningsmodaliteterna: röntgen/datortomografi, nuklearmedicin med tonvikt på positronemissionstomografi (PET), ultraljud och magnetresonanstomografi (MRT). För varje avbildningsmodalitet ges en översikt över instrumenteringen och relevant fysikteori. En betydande del av kursen ägnas åt algoritmer som används vid analys av medicinska bilder. Datorlaborationer för medicinsk bildanalys ger relevant praktisk erfarenhet av metoder för att underlätta tolkningen av insamlade data. Kursen ges på engelska.

Kursen består av två delar:
Modul 1, teoretiskt arbete, 5 hp
Modul 2, laborationer, 2,5 hp

Kursens laborationer är uppbyggda utifrån verkliga utmaningar inom medicinsk bildbehandling, hämtade från pågående forskningsprojekt vid institutionen. Tyngdpunkten på laborationerna ligger på bildanalys.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:

  • Definiera och beskriva fysiken och nyckelprinciperna för viktiga medicinska avbildningsmodaliteter: Konventionell röntgen, datortomografi, positronemissionstomografi, magnetresonanstomografi, ultraljud. 
  • Förklara begrepp om hur kvaliteten på medicinska bilder kan karakteriseras samt förklara matematiska tekniker av särskild betydelse vid bildinhämtning och bildrekonstruktion. 
  • Förklara viktiga begrepp inom medicinsk bildanalys (inklusive bildregistrering, segmentering, funktionsdetektering/extraktion, filtrering).

 
Färdigheter och förmåga: 

  • Identifiera och genomföra relevanta avbildningsexperiment för en given uppgift, med hänsyn till fysiken bakom avbildningsmodaliteten. 
  • Identifiera och applicera algoritmer och tillvägagångssätt för analyser av medicinska bilder. 
  • Känna igen och tolka karakteristiska bildartefakter i medicinska bilder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

  • Kritiskt reflektera över och diskutera den medicinska avbildningens roll i sjukvård och medicinsk forskning. 
  • Väga fördelar och begränsningar förknippade med olika medicinska bildbehandlingsmodaliteter i olika scenarier inom medicin.

Behörighetskrav

Minst 90 hp, varav 20 hp inom fysik, 5 hp i grundläggande statistik och 5 hp i grundläggande programmering. Vidare krävs Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledda laborationer, seminarier och demonstrationer. Endast deltagande i laborationerna är obligatoriskt. Undervisningen bedrivs på engelska.

Examination

Modul 1: Teoretiskt arbete, 5 hp.
Denna del examineras genom en skriftlig tentamen. Inlärningshjälp i form av minitest erbjuds vid sex tillfällen och kan ge bonuspoäng för den skriftliga tentamen (totalt upp till 10 % av provets maximala poäng). Betygsskalan består av Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). 50 % av provets maximala poäng krävs för godkänt betyg (G), och 80 % krävs för Väl godkänd (VG).
 
Modul 2: Laborationer, 2,5 hp.
Denna del examineras genom skriftliga rapporter. Betygsskalan består av Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och labbrapporter är godkända. Betyget för hela kursen baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets regelverk. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Studenter som blivit godkända har inte möjlighet att examineras på nytt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid Institutionen för strålningsvetenskaper.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Introduction to medical imaging : physics, engineering and clinical applications
Smith Nadine, Webb Andrew
Cambridge : Cambridge University Press : 2011 : xii, 286 s. :
ISBN: 9780521190657
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst