"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk biokemi och cellbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Medical Biochemistry and Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2021-11-29 och tillsvidare

Kurskod: 3BK014

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-12-09

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1.
Kursen behandlar livsprocesserna på molekylär nivå:

 • Allmänna kemiska begrepp: kemisk bindning, koncentration, kemisk jämvikt, osmos.
 • Biokemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper.
 • Strukturer hos proteiner och nukleinsyror.
 • Enzymologi.
 • Lagring samt överföring av genetisk information (det centrala dogmat).
 • Omsättning av viktiga ämnesklasser och dess reglering, inklusive energimetabolism.
 • Cellulära membraner och membrantransport.
 • Cellens organeller.
 • Cellers kommunikation med miljön, såsom deras excitabilitet samt utbyte av ämnen.
 • Celldelning och celldifferentiering.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • kunna redogöra för livsprocesserna på en molekylär nivå
 • redogöra för basala principer för kemiska föreningars uppbyggnad samt kunna tolka kemisk jämvikt utifrån koncentrationsbegreppet
 • redogöra för relationen mellan struktur och funktion hos proteiner, enzymer, kolhydrater, lipider, membraner och nukleinsyra
 • kunna beskriva enzymers reaktionsmekanismer
 • kunna beskriva begreppet centrala dogmat, samt kunna förklara dess innebörd
 • kunna redogöra för kroppens normala ämnesomsättning och dess reglering
 • kunna redogöra för cellens uppbyggnad och aktiviteter ur ett helhetsperspektiv, inklusive cellens kommunikationsvägar samt celldelning
 • kunna relatera cellers biologiska funktion till störningar av cellulär funktion vid sjukdom samt vid läkemedelsbehandling.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa färdighet och förmåga att integrera kunskaper om cellens olika delar och funktioner för att beskriva cellen som funktionell enhet och bärare av livet
 • visa förmåga att värdera sina kunskaper samt diskutera för ämnet relevanta frågeställningar
 • visa färdighet och förmåga att utföra enklare för ämnet relevanta praktiska laborativa moment samt analys av dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerandeaktivt i form av föreläsningar, grupparbete, gruppdiskussioner med problemorienterade case, och redovisningar. Vissa praktiska moment såsom laborationer/demonstrationer ingår också i kursen.
Undervisningen sker på svenska och engelska.

Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken "obligatoriska moment" i schemat.
Vid frånvaro och underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs

Examination

I kursen examineras de teoretiska kunskaperna med ett skriftligt slutprov, medan obligatoriska moment examineras löpande under kursen.
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd eller Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd eller Godkänd.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.