Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk fördjupningskurs 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced course in medicine 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME093

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2018-11-13

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå utbildningsmålen för den kompletterande utbildningen för utländska läkare med examen utanför EU (KUL) som ges vid Umeå universitet. Kursen bygger på tidigare kurser på utbildningen och fördjupas ytterligare med kurserna på kommande terminer. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
 
Under kursen kommer fokus att riktas mot primärvårdens arbetssätt, riskfaktorers betydelse för hälsan och vårdkedjans roll. Andra ämnen som kommer att beröras under kursen är diabetesvård, reumatologi, beteendemedicin, onkologi, neurologi och hudsjukdomar. Ett mindre förbättringsarbete skall också utföras och redovisas under kursen.

Kursen genomförs till större delen genom distansundervisning men tre veckor på plats i Umeå ingår.

Som stöd för studenterna finns mer specifika ämnesguider framtagna.
 
Högskolepoängen för kursen är fördelade enligt följande:
 • Praktiska färdigheter, 2,5 hp
 • Skriftlig tentamen, 3 hp
 • Övriga examinerade moment, 2 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • rörelseorganens funktionella anatomi i relation till kliniska fynd samt rehabteamets funktioner
 • möjligheter och begränsningar av olika behandlingar och metodval för behandling av sjukdomstillstånd inom kursens ämnen
 • mänskliga beteenden samt grundläggande psykologiska begrepp i patient - läkarrelationen och om olika etiska ställningstaganden
 • etiologi, symptom, utredning och behandling av sjukdomstillstånd inom kursens ämnen
 • undersökningstekniker inom kursens ämnen
 • det professionella teamet kring patienten
 • basala principer för att genomföra ett förbättringsarbete.
Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra en klinisk undersökning samt diagnostiska och behandlande åtgärder inom kursens ämnen
 • redogöra för planerade åtgärder och behandlingsresultat för patienter, närstående och vårdpersonal i samråd med patient
 • fatta medicinska beslut i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån gällande etiska riktlinjer
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
 • göra en samlad bedömning utifrån symtom, kliniska fynd och diagnostiska undersökningar för sjukdomar och skador inom kursens ämnen
 • systematiskt dokumentera i journal, formulera remisser samt skriva recept och hjälpmedelskort i enlighet med författningskrav
 • kommunicera med andra yrkesgrupper inom vården och fungera väl i teamarbete
 • analysera och tillgodose patientens totala vård- och rehabiliteringsbehov från högspecialiserad sjukhusvård till primärvård och kommunal omsorg
 • tillämpa principerna för akut omhändertagande av patienter med sjukdomar/skador inom kursens ämnen
 • ta fram ett underlag för ett förbättringsarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera, värdera och sammanställa resultaten av undersökningar inom kursens ämnen
 • prioritera och bedöma vårdnivå för sjukdomar/skador inom kursens ämnen
 • identifiera och värdera etiska frågeställningar inom kursens ämnen
 • bemöta och kommunicera med patienter, andra studenter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt
 • utöva och förmedla ett patientcentrerat förhållningssätt som präglas av förtroende, empati samt respekt för patientens rätt till information
 • värdera riskfaktorer och ge råd till patienter för att förebygga sjukdomar och skadorbemöta patienter och närstående på ett respektfullt sätt oberoende av t ex kön, etniskt ursprung, socioekonomisk bakgrund, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Behörighetskrav

Godkänt på Klinisk praktik 1, samt modulen Muntlig och skriftlig kommunikation i kursen Medicinsk kommunikation på svenska 1.

Undervisningens upplägg

Undervisning bedrivs huvudsakligen i studerandeaktiv form med interaktiva föreläsningar, gruppträffar, case och seminarier. Undervisning sker framförallt via videokonferensteknik men också med fysiska träffar (inneveckor).

En del moment är av examinerande karaktär eller av sådan art att de kräver fysisk närvaro. Sådana moment markeras som obligatoriska i schemat.
 
Undervisningen ges på svenska. Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling av god kvalité/bandbredd.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper med skriftligt prov i form av digital salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna lämnas in på utbildningsplattformen och screenas för plagiat. På den skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På de skriftliga inlämningsuppgifterna, seminarierna och praktiska proven samt på de obligatoriska laborationerna sätts något av betygen U eller G. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget VG på hela kursen krävs dessutom VG på salstentamen. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända. Studenter skall få besked om resultatet av prov eller annan examinationsform inom 15 arbetsdagar.

Praktiska färdigheter examineras genom gruppövningar.

Övriga examinerande moment: Case-seminarier examineras muntligt i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras löpande under kursen genom lärarnas observation under genomförandet av ingående läraktiviteter.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Handläggning av underkänd examination
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.