Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk fördjupningskurs 2, 15 hp

Engelskt namn: Advanced course in medicine 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME099

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2019-06-11

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå utbildningsmålen för den kompletterande utbildningen för utländska läkare med examen utanför EU (KUL) som ges vid Umeå Universitet. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
 
Kursen fokuserar på sjukdomspanoramat inom kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar inom allmän kirurgi, ortopedi, ögon, ÖNH och urologi. Under kursen undervisas även ämnen såsom bild och funktionsmedicin, professionell utveckling och interprofessionellt lärande.  
Under kursen kommer vidare att undervisas i vanliga psykiatriska tillstånd och lagar/författningar som rör detta område. Som stöd för studenterna finns mer specifika ämnesguider framtagna.
 
Kursen genomförs till större delen genom distansundervisning, men tre veckor på plats i Umeå ingår.
 
Högskolepoängen för kursen är fördelade enligt följande:
 • Praktiska färdigheter 2,5 hp
 • Skriftlig tentamen, 10 hp
 • Övriga examinerande moment, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • uppkomstmekanismer och förlopp, liksom grunderna för diagnostik och behandling för sjukdomar/skador inom de ingående delämnena.
 • sambandet mellan anatomiska strukturer och kirurgiska sjukdomar
 • radiologiska metoder och deras plats i diagnostiken
 • sjukdomar i rörelseorganen och rehabilitering av dessa
 • hur sjukdomar i händerna diagnosticeras och behandlas
 • hur man undersöker en avliden
 • hur man hanterar och diagnosticerar patienter med ögonsjukdomar
 • diagnostik och behandling av sjukdomar inom öron-, näs- och halsområdet
 • diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomar samt de lagar och förordningar som gäller inom psykiatrisk tvångsvård
 • vad som utmärker vård av äldre 
Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:
 • genomföra för delämnena relevant anamnestagande och kroppsundersökning i god kontakt med patienten och med respekt för patientens integritet
 • i samråd med patienten utreda, diagnostisera och behandla vanliga och viktiga tillstånd inom de ingående delämnena, samt planera rehabilitering och uppföljning
 • planera utredning av patologiska tillstånd inom i kursen ingående ämnesområden med hjälp av laboratoriediagnostik och bild- och funktionsmedicin samt värdera möjligheter, begränsningar och potentiella risker för undersökningsmetoderna
 • göra en samlad bedömning utifrån symptom, kliniska fynd och diagnostiska undersökningar för sjukdomar och skador inom Medicinsk fortsättningskurs 2 samt dokumentera detta. Dessutom kunna relatera detta till tidigare inhämtad kunskap från Medicinsk introduktionskurs och Medicinsk Fortsättningskurs 1.
 • tillämpa principerna för akut omhändertagande av patienter med sjukdomar/skador inom de kliniska delområden som ingår i Medicinsk fortsättningskurs 2
 • be om ursäkt
 • ge ett dödsbesked
 • fungera väl i teamarbete kring akut sjuk patient
 • initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, både vad avser enskilda individer och grupper 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:
 • prioritera och bedöma vårdnivå för sjukdomar och skador inom de delområden som ingår i Med fortsättningskurs 2.
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
 • värdera riskfaktorer och ge råd till enskilda patienter för att förebygga sjukdomar/skador som behandlas inom Med fortsättningskurs 2
 • anlägga ett helhetsperspektiv och inkludera aspekter av mångfald vad gäller etnicitet, genus och sexuell läggning i interaktionen med patienter, anhöriga och arbetskamrater
 • uppmärksamma situationer som kan leda till skam och kränkningar i vårdens möten och verka för att dessa incidenter förebyggs
 • bemöta och kommunicera med patienter och anhöriga samt olika yrkesgrupper inom team för vård och omsorg på ett professionellt sätt
 • analysera kliniska situationer utifrån ett kultur-, genus- och åldersperspektiv
 • identifiera och värdera etiska problem i medicinsk praxis
 • bemöta mänskliga beteenden samt grundläggande psykologiska begrepp i patient-läkarrelationen och i olika sociala sammanhang
 • diskutera hur genus och hierarkier i grupper kan påverka kommunikation och samarbetevärdera informationsinnehåll, risker, möjligheter och begränsningar när det gäller bild och funktionsmedicinsk diagnostik

Behörighetskrav

Godkänt på kurserna Klinisk praktik 1, Medicinsk introduktionskurs, Medicinsk kommunikation på Svenska 1, Klinisk praktik 2 samt modulen Muntlig och skriftlig kommunikation i kursen Medicinsk kommunikation på Svenska 2.

Undervisningens upplägg

Undervisning bedrivs huvudsakligen i studerandeaktiv form med interaktiva föreläsningar, gruppträffar, case och seminarier. Undervisning sker framförallt via videokonferensteknik men också med fysiska träffar (inneveckor).

En del moment är av examinerande karaktär eller av sådan art att de kräver fysisk närvaro. Sådana moment markeras som obligatoriska i schemat.

Undervisningen ges på svenska. Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling av god kvalité/bandbredd.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper med skriftligt prov i form av digital salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna lämnas in på utbildningsplattformen och screenas för plagiat. På den skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På de skriftliga inlämningsuppgifterna, seminarierna och praktiska proven samt på de obligatoriska laborationerna sätts något av betygen U eller G. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget VG på hela kursen krävs dessutom VG på salstentamen. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända. Studenter skall få besked om resultatet av prov eller annan examinationsform inom 15 arbetsdagar.

Praktiska färdigheter examineras genom gruppövningar.

Övriga examinerande moment: Case-seminarier examineras muntligt i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras löpande under kursen genom lärarnas observation under genomförandet av ingående läraktiviteter.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Handläggning av underkänd examination
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid
Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk
studenter kan utsättas för under den kliniska praktiken och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka
och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de
kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett
inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.