"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk fördjupningskurs 3, 15 hp

Engelskt namn: Advanced course in medicine 3

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 3ME106

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2019-11-12

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå utbildningsmålen för den kompletterande utbildningen för utländska läkare med examen utanför EU (KUL) som ges vid Umeå Universitet. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
 
Kursen innehåller teoretisk undervisning och praktisk träning och fokuserar på sjukdomspanoramat inom pediatrik och gynekologi. Kursen innehåller även ämnen såsom barn och ungdomspsykiatri samt försäkringsmedicin. Under kursen kommer undervisning också att ske i form av temaseminarier. Under denna kurs genomför studenterna också ett praktiskt prov genom att delta i den OSCE som läkarstudenter genomför under T 11 på det ordinarie läkarprogrammet. Som stöd för studenterna finns mer specifika ämnesguider framtagna.
 
Kursen genomförs till större delen genom distansundervisning, men tre veckor på plats i Umeå ingår.
 
Högskolepoängen för kursen är fördelade enligt följande:

 • Praktiska färdigheter (OSCE) 2,5 hp
 • Skriftlig tentamen, 10 hp
 • Övriga examinerande moment, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:

 • relevanta sjukdomar och tillstånd inom kursens ingående ämnen, inklusive etiologi, patofysiologi, diagnostik, handläggning, behandling, prevention, dokumentation och uppföljning
 • barns och ungdomars normala tillväxt och kroppsliga, motoriska, psykiska och sociala utveckling
 • normalförlopp och fysiologiska förändringar under nyföddhetsperiod, barndom, ungdom och ålderdom samt vid konception, graviditet, menstruationscykel och menopaus
 • försäkrings- och rättsmedicinska områden

Färdigheter och förmåga:  
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:

 • genomföra för delämnena relevant anamnestagande och kroppsundersökning i god kontakt med patienten och med respekt för patientens integritet
 • muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • i samråd med patienten utreda, diagnostisera och behandla vanliga och viktiga tillstånd inom de ingående delämnena, samt planera rehabilitering och uppföljning
 • relatera till tidigare inhämtad kunskap från Medicinsk introduktionskurs, Medicinsk fortsättningskurs 1 samt Medicinsk fortsättningskurs 2
 • tillämpa principerna för akut omhändertagande av patienter med sjukdomar/skador inom de kliniska delområden som ingår i Medicinsk fortsättningskurs 3
 • visa insikt i hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering
 • analysera faktorer i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:

 • prioritera och bedöma vårdnivå för sjukdomar och skador inom de delområden som ingår i Medicinsk fortsättningskurs 3
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
 • kritiskt granska och systematiskt integrera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt förstå sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutöv­ningen
 • värdera riskfaktorer och ge råd till enskilda patienter för att förebygga sjukdomar/skador som behandlas inom Medicinsk fortsättningskurs 3
 • anlägga ett helhetsperspektiv och inkludera aspekter av mångfald vad gäller etnicitet, genus och sexuell läggning i interaktionen med patienter, anhöriga och arbetskamrater
 • bemöta och kommunicera med patienter och anhöriga samt olika yrkesgrupper inom team för vård och omsorg på ett professionellt sätt
 • identifiera och värdera etiska problem i medicinsk praxis
 • bemöta mänskliga beteenden samt grundläggande psykologiska begrepp i patient-läkarrelationen och i olika sociala sammanhang

Behörighetskrav

Godkänt på kurserna Klinisk praktik 1, Medicinsk introduktionskurs, Medicinsk kommunikation på svenska 1, Medicinsk fördjupningskurs 1, Klinisk praktik 2, Medicinsk kommunikation på svenska 2 och Klinisk praktik 3

Undervisningens upplägg

Undervisning bedrivs huvudsakligen i studerandeaktiv form med interaktiva föreläsningar, gruppträffar, case och seminarier. Undervisning sker framförallt via videokonferensteknik men också med fysiska träffar (inneveckor).

En del moment är av examinerande karaktär eller av sådan art att de kräver fysisk närvaro. Sådana moment markeras som obligatoriska i schemat.

Undervisningen ges på svenska. Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling av god kvalité/bandbredd.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper med skriftligt prov i form av digital salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna lämnas in på utbildningsplattformen och screenas för plagiat. På den skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På de skriftliga inlämningsuppgifterna, seminarierna och praktiska proven (OSCE) samt på de obligatoriska laborationerna sätts något av betygen U eller G. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget VG på hela kursen krävs dessutom VG på salstentamen. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända. Studenter skall få besked om resultatet av prov eller annan examinationsform inom 15 arbetsdagar.

Praktiska färdigheter examineras genom OSCE.

Övriga examinerande moment: Case-seminarier examineras muntligt i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras löpande under kursen genom lärarnas observation under genomförandet av ingående läraktiviteter.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Handläggning av underkänd examination
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under den kliniska praktiken lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.