Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk introduktionskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Medical introduction course

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3ME089

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2018-06-05

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2019-11-12

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter som behövs för att du ska kunna genomföra de
medicinska kurserna på Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning som ges vid Umeå universitet.
 
Kursen fokuserar på att förbereda dig för kommande yrkesroll. Du får en introduktion till den svenska sjukvårdens organisation i primärvård och slutenvård. Under kursen kommer du också att lära dig primärvårdens arbetssätt, vilket du också kommer att utveckla vidare på kommande terminer. Du kommer att få lära dig farmakologi med betoning på de läkemedel och läkemedelstraditioner som gäller i Sverige. Du kommer också att få lära dig hantera ett brett panorama av de invärtesmedicinska sjukdomarna. Kursen omfattar även infektionssjukdomar med rationell antibiotikaanvändning och lungmedicin. Du kommer också att få träna på journalskrivning, statustagande och hjärt- och lungräddning. Som stöd för ditt lärande har vi förutom de nedan redovisade förväntade studieresultaten även mer specifika ämnesguider som vi valt att dela in i kliniska undersökningsmetoder, professionell utveckling, farmakologi, organsystemen, infektionssjukdomar, internmedicin, lungmedicin, allmänmedicin och beteendemedicin.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • hur läkemedel interagerar med människokroppen, verkningsmekanismer och svensk läkemedelsförskrivning.
 • hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad och finansierad.
 • mänskliga beteenden samt grundläggande psykologiska begrepp i patient - läkarrelationen och i olika sociala sammanhang.
 • grundläggande kliniska undersökningsmetoder och principer för journalskrivning, datajournal och receptförskrivning.
 • primärvårdens organisation och samverkan mellan olika yrkesgrupper i primärvård och samhällsinstitutioner.
 • etiologi, symptom, utredning och behandling av sjukdomstillstånd inom kursens ämnen.

Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra en konsultation och uppta en adekvat anamnes, status och sammanfatta i en journalanteckning.
 • utföra HLR med enkla hjälpmedel.
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård.
 • bedöma olika differentialdiagnoser samt bestämma lämplig handläggning för patienter med symtom utan säker medicinsk diagnos.
 • systematiskt dokumentera i journal, formulera remisser samt skriva recept och hjälpmedelskort i enlighet med författningskrav.
 • förklara andra professioners funktioner och roller i hälso- och sjukvården samt i olikavårdteam.
 • söka aktuell litteratur och bedöma evidensgrad i förhållande till kliniska frågeställningar.
 • genomföra strukturerad överrapportering och återkoppling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera, värdera och sammanställa resultaten av undersökningar inom kursens ämnen.
 • värdera möjligheter, begränsningar samt potentiella risker vid val av utredningsmetoder och behandlingar inom kursens ämnen.
 • identifiera och värdera etiska frågeställningar inom kursens ämnen.
 • bemöta och kommunicera med patienter, andra studenter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt.
 • utöva och förmedla ett patientcentrerat förhållningssätt som präglas av förtroende, empati samt respekt för patientens rätt till information.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet i svenska; Svenska B eller Svenska 3. Läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz av motsvarande längd, innehåll och nivå som svensk läkarutbildning. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov för läkare.

Undervisningens upplägg

Teoretisk undervisning bedrivs huvudsakligen i studerandeaktiv form med interaktiva föreläsningar, gruppträffar, case och seminarier. Denna undervisning sker framförallt via videokonferensteknik. Demonstrationer och träning i undersökningsteknik sker under någon av inneveckorna.
 
Under kursen tränas förmågan att bemöta och kommunicera med patienter och annan personal
och att praktiskt undersöka patienter, både i första linjens sjukvård och inom slutenvården.

Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.
 
Undervisningen ges på svenska. Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling av god kvalité/bandbredd.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper med skriftligt prov i form av campusförlagd salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och case-seminarier. Praktiska färdigheter examineras genom gruppövningar. Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras löpande under kursen genom bedömning under genomförandet av ingående läraktiviteter.
På den skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På de skriftliga inlämningsuppgifterna, seminarierna och praktiska proven samt på de obligatoriska laborationerna sätts något av betygen U eller G. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget VG på hela kursen krävs dessutom VG på salstentamen. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända.
Studenter skall få besked om resultatet av examination inom högst tre veckor efter examinationstillfället. Då det gäller laborationsrapporter, inlämningsuppgifter eller liknande skall studenter få dessa bedömda inom högst tre veckor efter fastställd inlämningsdag.
 
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.
 
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL) begära annan examinator.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid skriftlig eller muntlig tentamen två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.
 
Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för Studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra moment.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen
två år från den tidpunkt förändringen skedde.

Hälso- och vaccinationsprogram

De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen. Regionerna ställer krav på att studenter skall ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan klinisk praktik i hälso- och sjukvården. Att avstå från att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet medför således att den studerande ej kan delta i den kliniska praktiken och således ej kan få de kurser som innehåller klinisk praktik godkända.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.