"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk kommunikation på svenska 2, 15 hp

Engelskt namn: Medical communication in Swedish 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2018-11-13

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen Medicinsk kommunikation på svenska 2 (15 hp) baseras på de fyra språkliga huvudfärdigheterna muntlig och skriftlig kommunikation, hörförståelse samt läsförståelse som stöttas med studier i grammatik och ordkunskap. Tematiska och patientnära medicinska fokusområden genomsyrar också arbetet med de fyra huvudfärdigheterna. Kursen består av tre moment:

Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp):
Skriftlig framställning: huvudsakligen inriktad på texter av utredande karaktär. Grammatikundervisning: baserad på studenternas behov för att kunna uppnå erfordrad nivå vad gäller kursens fyra språkliga huvudfärdigheter. Muntlig kommunikation: träning i olika talsituationer med medicinskt fokus, framför allt interaktion och föredrag kopplade till fördjupningsuppgifter. Uttal: fokus på medicinska termer och fraser.

Hör- och läsförståelse (6 hp):
Läsförståelse: Läsning av medicinska texter med ett brett, yrkesspecifikt ordförråd, som kompletteras med fördjupningstexter. Läsningen inriktas mot olika lässtrategier beroende på syftet med läsningen: detaljförståelse, övergripande förståelse samt informationssökning. Seminarier om skönlitteratur som handlar om sjukvård och sjukdom ur ett personligt och samhälleligt perspektiv. Hörförståelse: baserad på dialoger, inspelad media men även föreläsningar och seminarier med medicinskt fokus och med olika dialektala och talspråkliga varianter. Medicinskt inriktad diktamen för extra träning av facktermer och fraser. Ordkunskap: baserad på studenternas behov för att kunna uppnå erfordrad nivå vad gäller kursens fyra språkliga huvudfärdigheter. Yrkesterminologi kommer att prioriteras.

Medicinskt fokus (3 hp):
Temastudier i svenska med medicinsk inriktning, vad gäller terminologi med fokus på skillnaden mellan patient- och läkarsvenska, juridiskt språk samt att skriva journaler, intyg och remisser m.m.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs ha kunskaper om:

 • Terminologi som används inom svensk sjukvård

Färdigheter och förmåga:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • använda centrala medicinska begrepp och fraser, viktiga för kommunikation med patienter, närstående och övrig personal.
 • redogöra för ords och frasers betydelse i ett givet sammanhang.
 • anpassa sitt språk efter situation och samtalspartner.
 • delta aktivt i diskussioner och samtal om ämnen med medicinskt fokus genom att föra diskussionen framåt.
 • samtala, ställa frågor och ge information så pass flytande och ledigt att studenten kan interagera med patienter, närstående och sjukvårdspersonal på ett professionellt sätt.
 • ge tydliga och patientanpassade beskrivningar av medicinska problem.
 • skriva journaler, intyg och remisser.
 • med tydlig struktur, muntligt och skriftligt, sammanställa information från olika källor.
 • skriva en utredande text med god källhantering och textbindning.
 • redogöra för fakta med hjälp av statistik.
 • hålla ett föredrag om ett fördjupningsområde.
 • redogöra för samt diskutera innehållet i olika typer av längre muntliga presentationer och samtal, facktexter samt skönlitteratur med medicinskt fokus.
 • göra ovanstående på en språklig nivå vad avser uttal, ordval, grammatik och pragmatik som möjliggör adekvat kommunikation med patienter, närstående och vårdpersonal där den givna informationen i regel kan följas och förstås utan ansträngning och språket inte känns nämnvärt begränsat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • genomföra samtal med patienter och medarbetare anpassat till deras behov av integritet och respekt.
 • bemöta och kommunicera med patienter och medarbetare inom vårdsektorn på ett professionellt sätt.

Behörighetskrav

Godkänt på Klinisk praktik 1, samt modulen Muntlig och skriftlig kommunikation i kursen Medicinsk kommunikation på svenska 1 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Medicinsk kommunikation på svenska 2 är en distanskurs med omfattande nätstöd och med såväl lärarledda studier som självstudier. Tre gånger per termin kommer studenterna till campus för undervisning och tentamina. Undervisningen anpassas kontinuerligt efter genomförd formativ bedömning, och kursen bedrivs huvudsakligen enligt modellen flipped classroom, med genomgångar och övningar på nätet samt lärarledda analyser, seminarier och diskussioner. Studenterna kommer även att samarbeta med varandra på nätet i bland annat muntliga och skriftliga uppgifter.

Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling med god kvalité/bandbredd.

Språknivån kommer att testas i början av kursen och den kommer, i viss mån, att påverka kursens uppläggning.

Examination

Kursen examineras genom:
Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp): Obligatoriska muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter under terminen. En skriftlig sluttentamen baserad på en eller flera texttyper från kursen och en muntlig sluttentamen i form av ett utvidgat patientsamtal.

Hör- och läsförståelse (6 hp): En skriftlig tentamen och en nätbaserad sluttentamen i hörförståelse. Ett antal obligatoriska seminarier under terminen baserade på texter, program och dialoger. En skriftlig sluttentamen i läsförståelse och ordkunskap.

Medicinskt fokus (3 hp): Obligatoriska, muntliga och skriftliga suppgifter under kursens gång.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för momenten Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp) samt Hör- och läsförståelse (6 hp), samt betygsgraderna Godkänd eller Underkänd för momentet Medicinskt fokus (3 hp). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd på de skriftliga och muntliga salstentamina. Slutbetyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL) begära annan examinator.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid skriftlig eller muntlig tentamen två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.
 
Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för Studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra moment.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.