Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk rätt (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Medical Law

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2JU208

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen AB Med beröm godkänd, BA Icke utan beröm godkänd, B Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-04-29

Innehåll

Inom ramen för denna kurs berörs den rättsliga regleringen avseende olika slags medicinsk verksamhet. Kursen är tvärvetenskaplig och rör såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga aspekter på olika frågor. Exempel på områden som behandlas är vårdgivarens respektive hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter, sekretess inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård, ansvarsfrågor samt ersättningsfrågor. Dessutom ingår den rättsliga regleringen av vissa medicinska specialreglerade områden såsom tvångsvård, smittskydd, insemination, befruktning utanför kroppen, sterilisering, abort, genetiska tester samt forskning på människa. De olika frågor som studeras problematiseras utifrån principer som exempelvis rättssäkerhet och integritet. Kursen har vissa komparativa moment och den internationella rätten beaktas genomgående.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse: Den studerande ska efter avslutad kurs uppvisa fördjupade kunskaper om den rättsliga regleringen inom hälso- och sjukvården samt annan medicinsk verksamhet som avser människor, samt vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom rättsområdet medicinsk rätt.
Färdighet och förmåga: Den studerande ska efter avslutad kurs uppvisa förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa komplexa medicinrättsliga frågor inom ovan nämnda områden samt kunna integrera juridiska kunskaper från olika rättsområden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt: Den studerande ska efter avslutad kurs uppvisa förmåga att kunna diskutera och analysera medicinrättsliga frågor utifrån etiska aspekter.

Behörighetskrav

120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vid Umeå universitet och den ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Varje student förväntas förbereda uppgifter inför seminarierna och delta aktivt vid dessa. Närvaro vid seminarierna är obligatoriskt och utgör krav för tillgodoräknande av godkänd tentamen. Viss frånvaro vid de obligatoriska seminarierna kan kompletteras enligt överenskommelse med examinator. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska seminarier som anges under punkt 1 nedan, dels författande av en uppsats under kursen enligt punkt 2.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Punkt 2
Författande av uppsats under kursen.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 respektive 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G)

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), eller Inte utan beröm godkänd (BA), Med beröm godkänd (AB).

Betyget på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens alla delar och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Obligatorisk litteratur

  Medicinsk rätt
  Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
  Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139117148
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lagar, Fakta Info Direkt eller Svensk Lag, Iustus ellar annan lagtext

  Referenslitteratur

  Axelsson Ewa
  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård : en medicinrättslig studie
  Uppsala : Iustus : 2011 : 417 s. :
  ISBN: 9789176787991
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA

  Sandén Ulrika
  Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet
  Uppsala : Iustus : 2012 : 389 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58429
  ISBN: 9789176788240 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA.

  Rynning Elisabeth
  Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie = [Consent to medical care and treatment] : [a legal study]
  Uppsala : Iustus : 1994 : 540 s. :
  ISBN: 9176782751
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kindström Dahlin Moa
  Psykiatrirätt : intressen, rättigheter & principer
  Stockholm : Jure : 2014 : 407 s. :
  Sammanfattning
  ISBN: 9789172235632
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Obligatorisk litteratur

  Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning
  Grönwall Lars, Holgersson Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 337 sidor :
  ISBN: 9789139115786
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnsson Lars-Åke
  Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
  3. uppl. : Stockholm : Karnov Group : 2015 : 290 s. :
  ISBN: 9789176105139
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vahlne Westerhäll Lotta
  Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters "rätt" i hälso- och sjukvården
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Santérus : 2015 : 140 s. :
  ISBN: 9789173590969
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lagar, Fakta Info Direkt eller Svensk Lag, Iustus ellar annan lagtext

  Referenslitteratur

  Axelsson Ewa
  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård : en medicinrättslig studie
  Uppsala : Iustus : 2011 : 417 s. :
  ISBN: 9789176787991
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA

  Sandén Ulrika
  Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet
  Uppsala : Iustus : 2012 : 389 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58429
  ISBN: 9789176788240 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA.

  Rynning Elisabeth
  Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie = [Consent to medical care and treatment] : [a legal study]
  Uppsala : Iustus : 1994 : 540 s. :
  ISBN: 9176782751
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Obligatorisk litteratur

  Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning
  Grönwall Lars, Holgersson Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 337 sidor :
  ISBN: 9789139115786
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axelsson Ewa
  Medicinsk juridik för hälso- och sjukvårdspersonal
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140689474
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnsson Lars-Åke
  Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
  3. uppl. : Stockholm : Karnov Group : 2015 : 290 s. :
  ISBN: 9789176105139
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lagar, Fakta Info Direkt eller Svensk Lag, Iustus ellar annan lagtext

  Referenslitteratur

  Axelsson Ewa
  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård : en medicinrättslig studie
  Uppsala : Iustus : 2011 : 417 s. :
  ISBN: 9789176787991
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA

  Sandén Ulrika
  Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet
  Uppsala : Iustus : 2012 : 389 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58429
  ISBN: 9789176788240 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som fulltext i DiVA.

  Rynning Elisabeth
  Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie = [Consent to medical care and treatment] : [a legal study]
  Uppsala : Iustus : 1994 : 540 s. :
  ISBN: 9176782751
  Se bibliotekskatalogen Album