Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4 hp

Engelskt namn: Safety in biomedical engineering and hazard analysis

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 5RA040

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Innehåll

För att säkerställa hög patient- och användarsäkerhet omgärdas medicinteknisk utrustning av en speciell lagstiftning. För företag och ingenjörer ställer detta stora krav på kunskap kring hantering av risker vid utveckling och handhavande av medicintekniska system. Dagens medicintekniska produkter är också ofta kopplade till sjukhusens datorjournalsystem, något som gör att de sammantagna systemen i många fall blir svåra att överblicka och kontrollera.
Den här kursen ger dig kunskap om hur medicinteknisk utrustning och elförsörjning skall utformas för att säkerställa att säkerhetskrav för patient och sjukhuspersonal uppfylls. Kursen tar upp risker och säkerhetsaspekter rörande medicinteknisk utrustning inom områdena el-, gas- och strålsäkerhet, samt ger en inblick i säkerhetsproblematiken kring medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling. Vidare ges en praktisk introduktion i medicinteknisk riskhantering. I kursen ingår förutom föreläsningar ett obligatoriskt mindre projektarbete samt laborationer som utförs i grupp.
 
Kursen omfattar två moment:
1. Teori, 3 hp
2. Projekt och laboration, 1 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
Ingående redogöra för hur medicinteknisk utrustning och eldistribution bör utformas för att uppfylla gällande säkerhetskrav. 
Ingående redogöra för säkerhetsproblematiken rörande gasteknisk apparatur och gasdistribution. 
Ingående redogöra för säkerhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid arbete med olika typer av strålning. 
Ingående redogöra för säkerhetsproblematiken rörande medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling. 
 
 Färdighet och förmåga 
Genomföra riskanalys på en medicinteknisk produkt eller metod. 
 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Reflektera över patient och användarsäkerhet i samband med användning av teknik inom sjukvården 
Värdera och analysera medicintekniska risker för att säkerställa ett säkert arbetssätt. 
Värdera och analysera risk/nyttaförhållande vid framtagande av säkra medicintekniska produkter.

Behörighetskrav

Univ: Medicinsk teknik 10 hp (5RA037), eller Biomedicinska sensorer och analys 7.5 hp (5RA042) samt Medicinsk orientering 5 hp (5RA001), eller motsvarande. Minst 90 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning, eller minst 90 hp inom något av huvudområdena datavetenskap, elektronik, fysik, kemi, Matematik eller Matematisk statistik. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska laborationer och projektarbete.

Examination

Moment 1: Teoridel 3 hp 
Momentet examineras med skriftlig tentamen. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). 
 
Moment 2: Projekt och laboration 1 hp. 
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter och muntlig redovisning. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 
 

Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.