Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4 hp

Engelskt namn: Safety in biomedical engineering and hazard analysis

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 5RA035

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

För att säkerställa hög patient- och användarsäkerhet omgärdas medicinteknisk utrustning av en speciell lagstiftning. För företag och ingenjörer ställer detta stora krav på kunskap kring tillämpliga regelverk och standarder för att kunna utveckla och hantera säkra medicintekniska system. Dagens medicintekniska produkter är också ofta kopplade till sjukhusens datorjournalsystem, något som gör att de sammantagna systemen i många fall blir svåra att överblicka och kontrollera.
Den här kursen ger dig kunskap om hur medicinteknisk utrustning och elförsörjning skall utformas för att säkerställa att säkerhetskrav för patient och sjukhuspersonal uppfylls. Kursen tar upp lagar och bestämmelser rörande medicinteknisk utrustning inom områdena el-, gas- och strålsäkerhet, samt ger en inblick i säkerhetsproblematiken kring medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling. Vidare ges en praktisk introduktion i medicinteknisk riskhantering. I kursen ingår förutom föreläsningar ett obligatoriskt mindre projektarbete samt en laborationsdel som utförs i grupp.
 
Kursen omfattar två moment:
1. Teori, 3 hp
2. Projekt och laboration, 1 hp

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Ingående redogöra för hur medicinteknisk utrustning och eldistribution bör utformas för att uppfylla gällande säkerhetskrav.
Ingående redogöra för innehållet i och betydelsen av de mest centrala lagarna och bestämmelserna som rör medicinteknisk utrustning.
Ingående redogöra för säkerhetsproblematiken rörande gasteknisk apparatur och gasdistribution.
Ingående redogöra för säkerhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid arbete med olika typer av strålning.
Ingående redogöra för säkerhetsproblematiken rörande medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling.
 
Färdighet och förmåga
Genomföra riskanalys på en medicinteknisk produkt.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera över patient och användarsäkerhet i samband med användning av teknik inom sjukvården
Värdera och analysera medicintekniska risker för att säkerställa ett säkert arbetssätt.
Värdera och analysera risk/nyttaförhållande vid framtagande av säkra medicintekniska produkter.

Behörighetskrav

Minst 90 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning, eller minst 90 hp inom något av huvudområdena datavetenskap, elektronik, fysik, kemi, Matematik eller Matematisk statistik. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av  föreläsningar samt obligatoriska laborationer och projektarbete.

Examination

Moment 1: Teoridel 3 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Projekt och laboration 1 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.