Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 hp

Engelskt namn: Media and Communication Studies C

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-15

Innehåll

Kursens övergripande mål är att skapa fördjupad förtrogenhet med teoretiska perspektiv och metodologiska frågeställningar inom olika områden av medie- och kommunikationsvetenskapen. Den studerande genomför ett forskningsarbete för att nå fördjupade kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Den första modulen läses tillsammans med Programmet fört strategisk kommunikation och Journalistprogrammet. Kursen kan läsas som fristående kurs och utgör även termin 5 på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. I kursen ingår modulerna nedan:
 
Modul 1. Medie-, kultur- och samhällsteori II (7,5 hp)
Theories of Media, Culture and Society II
Modulen fördjupar olika teorier inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning med utgångspunkt från originaltexter och problematiseringar av dessa teorier utifrån den forskning de lett fram till.
 
 
Modul 2. Vetenskaplig metod II (7,5 hp)

Communication research methods II
Modulen fördjupar kunskapen om vetenskapliga metoder inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning och färdigheter i tillämpad kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik. Vidare behandlas under modulen olika slags data- och informationsbearbetning.
 
Modul 3. Examensarbete, uppsats (15 hp)
Graduate Thesis
Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs under handledd rådgivning. Undervisningen utgörs av handledning. Examinationen sker genom uppsatsskrivning. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium. Varje studerande ska dessutom opponera på en annan uppsats vid ett seminarietillfälle

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
  • visa förmåga att identifiera medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfrågor
  • visa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
  • visa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter på ett konstruktivt sätt.
Efter avslutad modul 1 (Medie-, kultur- och samhällsteori II) ska studenten kunna:
  • redogöra för och analytiskt förhålla sig till medie- och kommunikationsvetenskaplig teoribildning och de forskningsresultat samt grundantaganden som dessa teorier har lett fram till.
Efter avslutad modul 2 (Vetenskaplig metod II) ska studenten kunna:
  • visa förtrogenhet med metoder för datainsamling, analys och tolkning, samt deras relevans, styrkor och svagheter
  • självständigt tillämpa kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, och diskutera och analysera deras för- och nackdelar.

Efter avslutad modul 3 (Examensarbete, uppsats) ska studenten kunna:
  • visa färdighet att i en självständig forskningsuppgift, under en begränsad tidsram samla in, bearbeta och analysera material samt diskutera uppkomna resultat i förhållande till valt teoretiskt perspektiv och metod.
  • uppvisa förmåga att adekvat genomföra en opposition på en annan uppsats samt muntligt försvara den egna forskningsuppgiftens genomförande och val av teoretiskt perspektiv och metod.

Behörighetskrav

Univ: Journalistik, medier och kommunikation B 30 hp (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade. Modulen "Uppsats" 7,5 hp ska vara avklarat

Undervisningens upplägg

Undervisningen på samtliga moduler kan bestå av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning. I de fall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat.
 
Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum. http://www.studentcentrum.umu.se/

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier, muntlig tentamina eller redovisningar. Examinationen på uppsatsmodulen består av en vetenskaplig forskningsrapport och en opposition av annan uppsats. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle inom tre månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på version som inlämnas till slutseminarium. Studenten ges därefter möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet. Om students uppsats därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste student på nytt behandla sin uppsats på slutseminarium.
 
På samtliga moduler ges betygsomdömena Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli godkänd på respektive modul krävs minst godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betyget prövas individuellt och sätts av Humanistiska fakultetens dekan utsedd examinator.
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygsomdömena från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) fordras Väl godkänd (VG) på moduler om sammanlagt minst 22,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.


Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med kursen 1KO001 Kommunikations- och medieanalys - Allmän 30 hp, Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori II (7,5 hp)

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Public relations and social theory : key figures and concepts
Ihlen Øyvind, Fredrikson Magnus, Ruler Betteke van
New York : Routledge : 2009 : viii, 376 s. :
ISBN: 978-0-415-99785-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig som e-bok via Dawsonera.

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

Modul 2: Vetenskaplig metod II (7,5 hp)

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

Modul 3: Examensarbete, Uppsats (15 hp)

Att skriva uppsats. Häfte från institutionen.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.