"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medier, kommunikation och hållbar utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Media, Communication and Sustainable Development

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KO077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Journalistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-09-07

Innehåll

Kursen handlar om betydelsen av medier, kommunikation och journalistik för en hållbar utveckling i samhället, såväl lokalt som globalt. Kursens erbjuder en bred kunskapsbas av relevanta teoretiska perspektiv på området, och tar upp exempel på vilken roll som medier, kommunikation och journalistik kan spela när det gäller hållbar utveckling och social förändring. Studenterna övar också sin förmåga att tillämpa kunskaperna i såväl kritisk analys som egen kommunikationsplanering inom ett avgränsat fördjupningsområde som de själva väljer och som relaterar dels till FN:s mål för hållbar utveckling, dels till en inriktning mot medier, kommunikation, journalistik eller medborgarengagemang.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för och självständigt diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling, inklusive FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)
  • kunna beskriva och självständigt diskutera centrala vetenskapliga begrepp och teorier gällande betydelsen av medier, kommunikation och journalistik för hållbar utveckling och samhällsförändring

För godkänd kurs ska den studerande avseende förmågor och färdigheter

  • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera exempel på kommunikationsinsatser avsedda att bidra till hållbar utveckling
  • tillämpa kommunikationsteorier och relevant tidigare forskning för förslag till utformning av en avgränsad insats inom medier, kommunikation eller journalistik för hållbar utveckling

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att presentera såväl kritisk analys som egna förslag och argument på ett vetenskapligt förankrat, tydligt och intresseväckande sätt, samt med ett korrekt språkbruk 

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och består av seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning och skrivuppgifter. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som kursen omfattar. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppuppgifter och seminarier, samt genom en avslutande individuell uppgift.
Betygsskalan för seminarier och löpande uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuella uppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, inlämningsuppgifter och på den individuella uppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt Väl godkänd på den individuella uppgiften.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på alla moment ..

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

What is sustainable journalism? : integrating the environmental, social, and economic challenges of journalism
Berglez Peter, Olausson Ulrika, Ots Mart
New York : Peter Lang : [2017] : 374 pages :
ISBN: 9781433134401
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Díaz-Pont Joana.
The local and the digital in environmental communication
Springer Nature Switzerland AG : 2020 : 294 sidor :
https://s2.adlibris.com/images/55915164/the-local-and-the-digital-in-environmental-communication.jpg
ISBN: 9783030373290
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

The handbook of development communication and social change
Wilkins Karin Gwinn, Tufte Thomas, Obregon Rafael
Chicester : John Wiley & Sons : 2014 : 512 s. :
ISBN: 9781118505311
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Valbar fördjupningslitteratur

Studenten väljer, i samråd med lärarna, litteratur för den individuella fördjupningsuppgiften.

Forskningsöversikter, vetenskapliga artiklar och länkar tillkommer.