"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medier och populärkultur, 15 hp

Engelskt namn: Media and Popular Culture

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KO041

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-03

Innehåll

Kursen behandlar historiska och nutida perspektiv på medier och populärkultur. Fokus läggs på populärkulturens roll i traditionella och digitala medier samt medieutvecklingens betydelse för populärkulturella uttryck. I kursen ingår analyser av populärkulturens produktion, spridning och konsumtion i det historiskt föränderliga medielandskapet.
 
Följande moduler ingår:  

Modul 1: Populärkulturen i mediesamhället (5 hp)
Popular Culture in Media Society
Modulen syftar till att ge studenten en introduktion till olika historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur, samt dess medierade uttryck. Populärkulturens roll i samhällsutvecklingen diskuteras och problematiseras utifrån olika medieformers utveckling. Undervisningen berör populärkulturell mediekonsumtion och medieproduktion i relation till samhällets olika maktstrukturer.
 
Modul 2: Populärkulturens nya uttryck (5 hp)
New Expressions in Popular Culture
 Kursens andra modul behandlar hur digitalisering har påverkat populärkulturens uttryck och innehåll. Här diskuteras de möjligheter och utmaningar som kommer med utvecklingen av olika former av deltagarkulturer, samt förändringar i maktrelationen mellan medieproducenter och mediekonsumenter. Särskilt fokus läggs på produktion, distribution och konsumtion av digital populärkultur.
 
Modul 3: Självständigt arbete (5 hp)
Indidividual Review Article
 I kursens sista modul skriver studenten ett självständigt arbete i form av en litteraturöversikt med fokus på ett självvalt tema inom ramen för kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Populärkulturen i mediesamhället (5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • uppvisa översiktlig kunskap om populärkulturens historia och koppling till mediekonsumtion samt medieproduktion
 • uppvisa översiktlig kunskap om olika teoretiska perspektiv på populärkultur samt dess medierade uttryck

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga

 • visa förmåga att reflektera över populärkulturens roll i mediesamhället samt koppling till olika maktstrukturer

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett självständigt förhållningssätt i relation till olika forskningstraditioner med fokus på populärkultur och medier

Modul 2: Populärkulturens nya uttryck (5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • uppvisa översiktlig kunskap om produktion, distribution och konsumtion av digital populärkultur.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga

 • kunna reflektera kritiskt över digitala mediers betydelse för populärkulturens uttryck och utveckling  

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett självständigt förhållningssätt i relation till de forskningsfält som fokuserar på medier, populärkultur och digitalisering 

Modul 3: Självständigt arbete (5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • uppvisa fördjupad kunskap om ett specifikt forskningsområde inom det populärvetenskapliga fältet 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga

 • visa förmåga att analysera och självständigt presentera vetenskapliga texter med fokus på populärkultur och medier 
 • visa förmåga att formulera en relevant forskningsfråga med koppling till tidigare forskning och samtida medieutveckling

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa förmåga att värdera olika vetenskapliga texter och dess betydelse inom valt  forskningsfält
 • visa ett reflexivt förhållningssätt i relation till både egna och andras arbeten genom uppvisad förmåga att både ge och ta emot konstruktiv kritik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten.
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska anges detta särskilt i schemat. 
  
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier och gruppuppgifter, samt i form av individuella skrivuppgifter. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 10  hp.
 
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

Litteratur

Danesi Marcel
Popular culture - introductory perspectives
Rowman & Littlefield : 2018 : 400 sidor :
ISBN: 9781538107430
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.

Modul 1: Populärkulturen i mediesamhället (5 hp)

Modul 2: Populärkulturens nya uttryck (5 hp)

Modul 3: Självständigt arbete (5 hp)