Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp

Engelskt namn: The problem of consciousness: Philosophical and empirical aspects

Denna kursplan gäller: 2010-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 1FL075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-25

Reviderad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-04

Innehåll

Kursen är en specialisering inom medvetandefilosofin. Den behandlar en aspekt av våra mentala liv, nämligen deras "subjektiva medvetandekaraktär", d.v.s. hur det är eller känns att t.ex. uppleva smärta eller se färger. Ett tema som behandlas är medvetandets ontologiska status, och framför allt dess relation till hjärnan: Kan medvetandet t.ex. identifieras med någon hjärnprocess, eller är relationen mellan medvetandet och hjärnan av något annat slag? Ett annat tema är vår epistemiska tillgång till medvetandet: I vilken utsträckning kan vi nå kunskap och förståelse om medvetandet och dess relation till hjärnan? Kursen tar upp både filosofiska och empiriska bidrag till dessa diskussioner.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs - ha goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom medvetandefilosofin - ha fördjupade kunskaper inom det delområde av medvetandefilosofin som behandlar mentala tillstånds subjektiva medvetandekaraktär - ha överblick över aktuella filosofiska och empiriska teorier om medvetandet - självständigt och kritiskt kunna diskutera problem inom medvetandefilosofin.

Behörighetskrav

Univ: 90 högskolepoäng inom filosofi, teoretisk filosofi, praktisk filosofi, kognitionsvetenskap, psykologi, eller motsvarande. Eftersom kursen är en specialisering inom medvetandefilosofin rekommenderas en grundläggande kännedom om detta ämne. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består av tre delar: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För att få betyget godkänd på hela kursen krävs minst godkänt på samtliga tre prov. Betyg på hela kursen sätts utifrån en sammanvägning av resultaten på alla ingående prov. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.