"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mekanik och energifysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Mechanics and Energy Physics

Denna kursplan gäller: 2022-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 5FY121

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-10-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-14

Innehåll

Kursen tar upp kinematisk beskrivning av rörelse, rörelseekvationer och Newtons lagar. Vidare ingår arbete och kinetisk energi, potentiell energi och relationen mellan kraft och potentiell energi samt konstanslagarna för energi och rörelsemängd. I kursen behandlas även relativ rörelse och stela kroppens dynamik. Tekniska tillämpningar inom området tas upp. Temperaturbegreppet och temperaturmätning introduceras. Värmetransport genom strålning, konvektion och värmeledning tas upp. De termodynamiska huvudsatserna liksom kretsprocesser med praktiska tillämpningar som t.ex. motorer, kylmaskiner och värmepumpar behandlas. Termiska egenskaper hos material, som värmeutvidgning, värmekapacitet och värmeledningsförmåga, behandlas. I laborationsmomentet ingår mätvärdesanalys, träning i att föra protokoll samt färdighetsträning i rapportskrivning på ett effektivt sätt. Kursen omfattar en teoridel om 6,5 hp och en experimentell laborationsdel om 1 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: • redogöra för den inledande klassiska mekanikens lagar och begrepp samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning, • förklara grundläggande begrepp och samband inom termodynamiken samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning, • analysera och lösa fysikaliska problem inom de områden av mekanik och termodynamik som ingår i kursen, • genomföra experimentella undersökningar, värdera experimentella resultat och skriftligt presentera dessa.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Fysik 2 samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar samt handledning vid laborationer. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels genom en skriftlig tentamen vid kursens slut, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer. Vid tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Vid muntliga och skriftliga redovisningar av laborationer sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Physics for scientists and engineers
Tipler Paul Allen, Mosca Gene P.
Volym 1 (6th ed) : New York : W.H Freeman & Co : 2008 :
ISBN: 1429201320
Se Umeå UB:s söktjänst

Laborationsinstruktioner