Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mellan det våta och det vilda: Våtmarkslandskap och hållbarhet, 7,5 hp

Engelskt namn: Between the Wet and the Wild: Wetland Landscapes and Sustainability

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1AR087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-18

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om de principer och metoder som används vid studier av våtmarkslandskap och den utvecklar färdigheter för arkeologiska våtmarksstudier. I kursen behandlas en mångfald av våtmarkslandskap, deras utveckling, samt deras karaktär som miljöarkiv. Undersökningsmetoder, dokumentation och bevarande är aspekter som behandlas. Våtmarkerna behandlas även utifrån kulturarvs- och hållbarhetsperspektiv. 

Via ett antal fallstudier studeras in situ-bevarande i våtmarker. Vi begrundar tekniker och metoder som kan används för att definiera långsiktiga strategier ur ett förvaltnings- och hållbarhetsperspektiv. Utöver arkeologi behandlas även kulturarvsstudier inom en global våtmarksrelaterad hållbarhetskontext. 

Kursen skapar förutsättningar för att utveckla kritisk erfarenhet gällande kunskap och förståelse för våtmarkslandskap och deras hållbarhet, inklusive teoretiska och praktiska aspekter inom disciplinen. Kursen erbjuder insikter i olika våtmarksarkeologiska tekniker och analysmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse: 
  • Visa en omfattande förståelse för studerade nyckelteman, med fördjupad kunskap om studieområdets teoretiska och metodologiska grunder 
  • Identifiera samband mellan exploatering och modifiering av våtmarker, samt naturlig/antropogen utveckling i förhållande till tidigare mänsklig aktivitet 
Färdighet och förmåga: 
  • Bedöma våtmarkers betydelse inom bredare landskapssammanhang, med särskild fokus på våtmarks-/torrmarksdikotomier samt på förenande egenskaper 
  • Kritiskt bedöma resultat av bevaknings- och förvaltningsåtgärder och koppla dem till arkeologiskt, miljömässigt och landskapsmässigt relevanta sammanhang 
  • Producera visuellt och skriftligt material som demonstrerar god kunskap och förståelse för våtmarker; för hanteringen av dem, samt för befintliga hållbarhetsstrategie 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  • Bestämma de lämpligaste undersöknings- och dokumentationsteknikerna för källmaterial från våtmarksundersökningar 
  • Kritiskt utvärdera våtmarksrelaterat källmaterial utifrån aktuella perspektiv på interaktioner mellan människa och våtmarkslandskap 

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen och 60 hp i kurser på avancerad nivå i landskapsarkeologi eller miljöarkeologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Detta är en lärosalsbaserad kurs där undervisningen sker genom seminarier och föreläsningar. Studenten förväntas visa aktivt deltagande i seminarierna och delta i diskussioner. Kursmaterialet tillgängliggörs främst digitalt via en särskild kurssajt på vår webbplattform. 

På masternivå förväntas studenten visa ett kritiskt tänkande, analytiska färdigheter och social interaktionsförmåga som överensstämmer med det som kan förväntas på avancerad nivå. Förmågan att arbeta självständigt och att vara aktiv inom alla kursdelar är grundläggande för inlärningsmiljön.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i seminarier inklusive en individuell muntlig presentation samt två skriftliga uppgifter. För hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få kursbetyget G krävs att alla examinerande delar är minst godkända. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver att de skriftliga uppgifterna bedömts som väl godkända. 

Examinationen består av tre individuella arbetsuppgifter: 
  • Seminariedeltagande som inkluderar en individuell muntlig presentation i grupp (på ca 1000 ord). Man presenterar en sammanfattning av en specifik plats eller ett särskilt tema inom våtmarksforskningen. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 1,5 hp.  
  • Ett individuellt forsknings-PM (på ca 1000 ord). Utgående från presentationen skriver man ett forsknings-PM om det valda ämnet och belyser aspekter som kontext, bevarandestatus och förvaltningsomständigheter. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 2 hp.  
  • En individuell uppsats (på ca 2000 ord) som fokuserar på temat våtmarkslandskap och hållbarhet - antingen på lokal, regional eller internationell nivå. Studenten förväntas tydligt demonstrera en fördjupad kunskap och förståelse inom behandlade teman. Uppsatsen är av störst vikt för den sammantagna bedömningen och betygssättningen på kursen. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 4 hp.  
Studerande som godkänts får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Vid beviljande av en högskoleexamen får denna kurs inte kombineras med någon annan kurs som har ett liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten rådgöra med studierektor vid Institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet. 

Tillgodoräknande 
Ansökan om tillgodoräknande lämnas till Studentcentrum, Umeå universitet. Se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.