Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Metoder för att utforska digitala miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Methods for Exploring Digital Environments

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KU076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-09-04

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för, och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer. Hur kan etablerade metoder för exempelvis textanalys, intervjuer och etnografiskt fältarbete användas för studier av det digitala? Hur kan så kallade ’Big Data’ nyttjas för att studera kultur- och medievetenskapliga problemområden? Vilka metodrelaterade och etiska problem och möjligheter kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar av både kvantitativ och kvalitativ art. Målet är att få djupare inblick och praktiska kunskaper om hur nya och etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom humaniora och samhällsvetenskap kan användas för att studera den digitaliserade samtiden och historien. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del av HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • resonera kring och visa prov på tillämpning av olika vetenskapliga metoder för studier av digitala miljöer med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt,
  • identifiera och ta ställning till relevanta metodologiska och etiska frågeställningar och problem
  • självständigt diskutera vilka konsekvenser metodval kan få för en undersöknings resultat

 

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av nätkurs och består av seminarier, gruppövningar och självstudier. I de fall närvaro vid seminarier och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se: http://www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning/

 

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och praktiska uppgifter. Mindre individuella samt gruppuppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd. Större inlämningsuppgifter ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på en majoritet av inlämningsuppgifterna. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader (tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Studenten har rätt att i stället välja att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Research methods for reading digital data in the digital humanities
Griffin Gabriele, Hayler Matt
Edinburgh : Edinburgh University Press : 2016 : 214 s. :
ISBN: 9781474409612
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rogers Richard
Digital methods
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : 2013 : 274 s. :
ISBN: 0262018837
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anvisade artiklar och online-publikationer tillkommer.