"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Methods, handling cases, governmental authority and documentation in social work

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SA180

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-01-13

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-22

Innehåll

Innehåll
Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation är i fokus. Kursen innehåller två delmoduler som examineras separat om 7,5 hp vardera. De båda modulerna har följande innehåll:

Modul 1
Delmodulen introducerar det sociala utredningsfältet. Offentlighetsrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser, principer och begrepp samt förfarandet vid myndighetsutövning behandlas. Modulen handlar också om förberedelse, planering och uppföljning av en övning i myndighetsutövande samtal.
 
Modul 2
I delmodulen riktas fokus mot att utveckla den studerandes kunskaper och praktiska färdigheter beträffande myndighetsutövning inom socialtjänsten och andra myndigheter.  Momentet innefattar utbildning om och övning i utredningsarbetet handläggning, dokumentation och beslut. I modulen behandlas också frågor om missbruksproblematik och om samverkan.
Kursens innehåll som helhet avser att ge studenten ökad kunskap och förståelse för myndighetsutövningens komplexa villkor med fokus på rättssäkerhet, utredningsförfarande och vikten av behovsbedömningar för att kunna erbjuda människor lämpliga insatser.

Förväntade studieresultat

Kursens förväntade studieresultat är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
 
Modul 1:
 
Avseende kunskap och förståelse:

1. Visa grundläggande kunskap om och förståelse för central förvaltningsrättslig reglering, inklusive offentlighet och sekretess inom socialtjänst och andra myndigheter.
 
Avseende färdighet och förmåga:
 
2. Visa förmåga att med juridisk metod kunna tillämpa relevant förvaltningsrättslig och socialrättslig reglering samt tillämpa relevanta regler inom offentlighet och sekretess.
 
3. I myndighetsutövande samtal visa självkännedom och empatisk förmåga, samt reflektera kring behov av ytterligare kunskaper och kompetenser. 


Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
4. Inför myndighetsutövande samtal kunna förbereda och identifiera personliga samtalsfärdigheter och strategier för genomförande av myndighetsutövande samtal.
 
5. Visa förmåga att leda samtal i en myndighetsutövande situation utifrån ett grundläggande professionellt förhållningssätt.
 
6. Visa insikt om innebörden och betydelsen av den enskildes rättssäkerhet och andra grundläggande rättsprinciper vid myndighetsutövning inom socialtjänst och andra myndigheter.

I modul 2 även

avseende kunskap och förståelse:

7. Visa grundläggande kunskap och förståelse om bakomliggande faktorer till utsatthet och insatser inom ramen för behovsbedömningar.

8. Visa grundläggande kunskap om och förståelse för betydelsen av samverkan i socialt arbete.

Avseende färdighet, och (värderings)förmåga:

9. Visa färdighet i att planera och dokumentera socialt arbete med ett professionellt och rättssäkert förhållningssätt.

10. Visa förmåga att motivera utredningens åtgärder och argumentera för ställningstagandet utifrån bedömningar som bygger på väsentliga handlingsstrategier, professionellt bemötande och juridisk kompetens vid myndighetsutövning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och individuella uppgifter samt tillämpningsövningar
Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
 
Modul 1, 7,5 hp
Aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av anknutna förberedelse- och redovisningsuppgifter
Individuell skriftlig salstentamen

Förberedelse och genomförande av ett myndighetsutövande samtal. 
Modul 2, 7,5 hp
Som grupp-prestation skriftligt genomföra och muntligt redovisa en övningsutredning i myndighetsutövning

Aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av anknutna förberedelse- och redovisningsuppgifter

Individuella skriftlig uppgift. 
Inlämnade uppgifter skall vara av god språklig kvalité och källor ska anges enligt vedertagen referensteknik av relevans för undervisningsområdet.


För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På aktivt deltagande vid seminarier och anknutna uppgifter ges något av betygen Underkänd (U), eller Godkänd (G). På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På förberedelse och genomförande av ett myndighetsutövande samtal sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
På genomförandet av övningsutredning, skriftligt och muntligt redovisat, ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På individuell skriftlig uppgift ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga salstentamen och på den individuella skriftliga uppgiften

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Alkohol- och narkotikaproblem
Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
ISBN: 978-91-44-11238-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Klarspråk i socialtjänsten : hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler
Lundin Kerstin, Wedin Åsa
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 79 sidor :
ISBN: 9789177411291
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Offentlig rätt
Zetterström Stefan, Lind Anna-Sara
3:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 368 sidor :
ISBN: 9789147128006
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta
Ponnert Lina, Svensson Kerstin
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 148 sidor :
ISBN: 9789140695826
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att samtala med barn : Socialstyrelsen : Stockholm
Socialstyrelsen : 2018 :
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf
Obligatorisk

Gällande lagtext. (Det urval som behövs på kursen motsvarar innehållet i Socialrätt, författningssamling för socialt arbete, senaste upplaga, Studentlitteratur.) Senaste upplaga gäller för samtliga böcker ovan, om inte annat meddelas. Tillkommer: Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren.