Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Methods and Tools for Computer Scientists

Denna kursplan gäller: 2019-05-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-09-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Modul 1, 4 hp, Studieprogrammet och yrkesrollen
I modulen belyses hur studieprogrammet är uppbyggt, vilka kunskaper och färdigheter ett genomgånget program skall leda till samt vilka mål programmet har. Ett speciellt fokus läggs på att visa hur studier inom datavetenskap kombineras med och kompletteras av studier i andra akademiska ämnen för att uppnå de önskade kunskaperna och färdigheterna. Under modulen får studenterna prova på att arbeta praktiskt med en tillämpning inom ett delområde inom datavetenskap. Vidare visas på olika yrkesroller med exempel på den framtida arbetsmarknaden. Inom modulen introduceras också begrepp rörande kommunikation och färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation övas.

Modul 2, 3,5 hp, Matematisk färdighetsträning
Denna modul innefattar: Repetition av ekvationslösning och olikheter. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevis. Introduktion till matematisk induktion. Binomialsatsen tas upp. Notation för mängder, summor och logik.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • (1) beskriva det egna programmets målsättningar kring kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
  • (2) använda den matematiska notation som tas upp i kursen
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • (3) muntligt och skriftligt kommunicera praktiskt utförda arbeten utifrån givna riktlinjer
  • (4) tillämpa ett strukturerat sätt att utifrån ett behov identifiera tekniska möjligheter, designa och realisera en lösning
  • (5) diskutera kring grundläggande begrepp rörande att arbeta med andra
  • (6) lösa enklare problem relaterade till de matematiska områden som behandlas i kursen
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • (7) diskutera kring den framtida yrkesrollen, inklusive de moraliska/etiska frågeställningar som kan förekomma

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, seminarier, lektionsundervisning och lärarledda övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

På kursen finns flera mindre delmoment som utförs i så kallade responsgrupper (8-10 studenter) där man gemensamt i gruppen arbetar med praktiska uppgifter som sedan avrapporteras (parvis) både skriftligt och muntligt. Det finns föreläsningar/sammankomster/seminarier som förbereder studenten inför de muntliga och skriftliga uppgifterna och innehåller material som inte tillhandahålls på annat sätt.

Examination

Examinationen i Modul 1 (Lärmål 1, 3-5, 7) sker i form av ett seminarium, en skriftlig inlämningsuppgift och en muntlig presentation. Seminariet och den muntliga presentationen sker vid schemalagda tillfällen med obligatorisk närvaro. Underkänd/utebliven inlämningsuppgift föranleder inlämnande av upparbetad rapport vid uppsamlingstillfälle. Underkänd/utebliven muntlig presentation föranleder ny muntlig presentation vid uppsamlingstillfälle. Modulen bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Examinationen i Modul 2 (Lärmål 2, 6) sker i form av tre delprov som utförs löpande under kursen. På modul 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten vid de tre delproven. Student som underkänts på momentet får möjlighet att komplettera detta i form av en skriftlig tentamen som täcker samma material som de tre delproven i nära anslutning till kursen. Denna tentamen bedöms också med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som bedömts som godkänd på en examination kan inte delta i examination på nytt. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en allmän ingenjörskurs i en civilingenjörsexamen i Teknisk datavetenskap eller som en del i "icke-tekniska kurser" i kandidatprogrammet i datavetenskap.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap eller sin programansvarig.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 10

Introduktion till högre studier i matematik
Johansson Robert, Öhman Lars-Daniel
2 uppl. : Liber : 2017 : 204 sidor :
ISBN: 9789147113361
Se Umeå UB:s söktjänst