Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Methods and Tools for Computer Scientists

Denna kursplan gäller: 2012-05-28 till 2019-05-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5DV107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-09-15

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-12-10

Innehåll

Moment 1, 4 hp, Studieprogrammet och yrkesrollen I momentet belyses hur studieprogrammet är uppbyggt, vilka kunskaper och färdigheter ett genomgånget program skall leda till samt vilka mål programmet har. Ett speciellt fokus läggs på att visa hur studier inom datavetenskap kombineras med och kompletteras av studier i andra akademiska ämnen för att uppnå de önskade kunskaperna och färdigheterna. Under momentet får studenterna prova på att arbeta praktiskt med en tillämpning inom ett delområde inom datavetenskap. Vidare visas på olika yrkesroller med exempel på den framtida arbetsmarknaden. Inom momentet introduceras också begrepp rörande kommunikation och färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation övas. Moment 2, 3,5 hp, Matematisk färdighetsträning Detta moment innefattar: Repetition av ekvationslösning och olikheter. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevis. Introduktion till matematisk induktion. Binomialsatsen tas upp. Notation för mängder, summor och logik. Repetition av trigonometrin från gymnasiet. Introduktion till komplexa tal omfattande De Moivres formel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: • muntligt och skriftligt kunna kommunicera praktiskt utförda arbeten utifrån givna riktlinjer • kunna beskriva det egna programmets målsättningar kring kunskaper, färdigheter och förhållningssätt • kunna diskutera kring den framtida yrkesrollen, inklusive de moraliska/etiska frågeställningar som kan förekomma • kunna tillämpa ett strukturerat sätt att utifrån ett behov identifiera tekniska möjligheter, designa och realisera en lösning • kunna diskutera kring grundläggande begrepp rörande att arbeta med andra • kunna utföra beräkningar med de komplexa talen. • kunna tillämpa de trigonometriska funktionerna geometriskt och algebraiskt. • kunna använda den notation som tas upp i kursen.

Behörighetskrav

Fysik A, Matematik D. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, seminarier, lektionsundervisning och lärarledda övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet. På kursen finns flera mindre delmoment som utförs i så kallade responsgrupper (8-10 studenter) där man gemensamt i gruppen arbetar med praktiska uppgifter som sedan avrapporteras (parvis) både skriftligt och muntligt. Det finns föreläsningar/sammankomster/seminarier som förbereder studenten inför de muntliga och skriftliga uppgifterna och innehåller material som inte tillhandahålls på annat sätt.

Examination

Examinationen i Moment 1 sker i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Den muntliga presentationen sker vid schemalagda tillfällen med obligatorisk närvaro. Underkänd/utebliven rapport föranleder inlämnande av upparbetad rapport vid uppsamlingstillfälle. Underkänd/utebliven muntlig presentation föranleder ny muntlig presentation vid uppsamlingstillfälle. Rapport och presentation bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinationen i Moment 2 (matematisk färdighetsträning) sker normalt i form av tre delprov som utförs löpande under kursen. På moment 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten vid de tre delproven. Student som underkänts på momentet får möjlighet att komplettera detta i form av en skriftlig tenta i nära anslutning till kursen. Denna tentamen bedöms också med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten vid Institutionen för datavetenskap begära att annan lärare utses för att sätta betyg på honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg TILLGODORÄKNANDE Kursen kan ingå som en allmän ingenjörskurs i en civilingenjörsexamen i Teknisk datavetenskap eller som en del i ”icke-tekniska kurser” i kandidatprogrammet i datavetenskap. I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Litteratur