Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Methods in Environmental Health Management

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MH146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-12-23

Innehåll

I kursen studeras offentliga och privata organisationer som är verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vilka är deras arbetsuppgifter och roller samt organisationens och medarbetarnas betydelse för socialt samspel, kvalitet och effektivitet. En central del i kursen är språkets och kommunikationens roll i ett socialt sammanhang och för att skapa engagemang och delaktighet i arbetet för en hållbar utveckling. Grundläggande krav och lämpliga arbetsmetoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet diskuteras ingående, i såväl offentlig som privat sektor, och tillämpas vid praktiska övningar och studiebesök. Kursen är indelad i tre moduler:


Modul 1 Kommunikation, 4 hp
Under modulen behandlas teoretiska grunder vad beträffar kommunikation mellan människor. Muntlig presentationsteknik, retorik, intervjuteknik samt konflikter i kommunikation ingår i momentet. Teorierna tillämpas genom praktiska övningar.

Modul 2, Metoder i miljö- och hälsoskyddsarbete, 8 hp
Modulen behandlar offentliga och privat aktörers roller inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Organisationernas och det sociala samspelets betydelse för effektivitet, kvalitet och kundnytta diskuteras. Lämpliga arbetsmetoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn och kontroll diskuteras utifrån samhällets grundläggande krav på förvaltning och myndighetsutövning, men även utifrån allmänhetens förväntningar på miljönytta och service. Lämpliga arbetsmetoder för miljöarbete inom näringslivet och i konsultrollen behandlas, liksom samverkansbehov mellan olika sektorer i samhället. En röd tråd i momentet är hur olika aktörer kan arbeta förebyggande, skapa delaktighet och bidra till en hållbar utveckling. Praktisk tillämpning sker i form av diskussionsuppgifter, seminarier och kommunikativa övningar i fält.

Modul 3, Projektarbete, 3 hp
Projektarbetet är kopplat till tillsyns- och undersökningsmetodik som används inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I modulen ingår att studenten skall kritiskt granska och diskutera olika aspekter av tillsynsmetodik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 
Modul 1 
1. Visa på språkets och kommunikationens betydelse i ett socialt sammanhang genom att förbereda och genomföra en muntlig presentation inför en målgrupp.
2. Redogöra för hur val av språk och frågeformulering har betydelse för vilka svar som erhålls, t.ex. vid enkätundersökningar.

Modul 2 
3. Beskriva roller, ansvarsfördelning, samverkan och socialt samspel inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt på en grundläggande nivå redogöra för hur god kvalitet och effektivitet kan uppnås inom organisationen och gentemot kunder och målgrupper.
4. Redogöra för grundläggande krav och lämpliga metoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn/kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
5. Redogöra för lämpliga metoder för miljö- och hälsoskyddsarbete inom näringslivet och som konsult.
6. Beskriva metoder och roller i ett strategiskt arbete för hållbar samhällsutveckling, med fokus på förebyggande insatser och bred delaktighet.

Modul 3
7. Redogöra för fördelar och nackdelar med olika typer av tillsynsmetoder.
8. Bedöma vilken typ av tillsynsmetodik som är lämplig i ett specifikt fall.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

Modul 2:
9. Tillämpa, planera och värdera lämpliga arbetsmetoder i givna situationer inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt diskutera metodernas för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Univ; Förvaltning 7,5 hp   
eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt projektarbete. De praktiska övningarna skall ge studenten möjlighet att tillämpa kunskaper och kommunikativa färdigheter. Seminarierna, tillämpningsövningar och fallstudier är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter, muntlig presentation samt genomförande av projektarbete.
Modul 1 examineras genom muntlig presentation och inlämningsuppgift. Modul 2 examineras genom skriftlig tentamen. Modul 3 examineras genom muntlig redovisning. För modul 1 och 3 ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. Studerande som godkänts på ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur