Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Methods in Environmental Health Management

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH127

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-28

Innehåll

I kursen studeras offentliga och privata organisationer som är verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vilka är organisationernas arbetsuppgifter och roller samt vilken är organisationens och medarbetarnas betydelse för socialt samspel, kvalitet och effektivitet. En central del i kursen är språkets och kommunikationens roll i ett socialt sammanhang och hur påverkar språket och kommunikationen möjligheterna att skapa engagemang och delaktighet i arbetet för en hållbar utveckling. Grundläggande krav och lämpliga arbetsmetoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet diskuteras ingående, i såväl offentlig som privat sektor, och tillämpas vid praktiska övningar och studiebesök. Kursen är indelad i tre moduler:

Modul 1 Kommunikation, 4 hp
Under modulen behandlas teoretiska grunder för kommunikation mellan människor. Muntlig presentationsteknik, retorik, intervjuteknik samt konflikter i kommunikation ingår i momentet. Teorierna tillämpas genom praktiska övningar.

Modul 2, Metoder i miljö- och hälsoskyddsarbete, 8 hp
Modulen behandlar offentliga och privat aktörers roller inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Organisationernas och det sociala samspelets betydelse för effektivitet, kvalitet och kundnytta diskuteras. Lämpliga arbetsmetoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn och kontroll diskuteras utifrån samhällets grundläggande krav på förvaltning och myndighetsutövning, men även utifrån allmänhetens förväntningar på miljönytta och service. Lämpliga arbetsmetoder för miljöarbete inom näringslivet och i konsultrollen behandlas, liksom samverkansbehov mellan olika sektorer i samhället. En röd tråd i momentet är hur olika aktörer kan arbeta förebyggande, skapa delaktighet och bidra till en hållbar utveckling. Praktisk tillämpning sker i form av diskussionsuppgifter, seminarier och kommunikativa övningar i fält.

Modul 3, Projektarbete, 3 hp
Som en strimma i kursen ingår ett informationsprojekt. Projektarbetet är kopplat till miljö- och hälsoskyddsområdet och riktar sig till en specifik målgrupp. I modulen ingår att studenten skall planera, genomföra, redogöra för och utvärdera sitt projektarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1 
1. visa på språkets och kommunikationens betydelse i ett socialt sammanhang 
2. redogöra för hur val av språk och frågeformulering har betydelse för vilka svar som erhålls, t.ex. vid enkätundersökningar.
Modul 2
3. beskriva roller, ansvarsfördelning, samverkan och socialt samspel inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt på en grundläggande nivå redogöra för hur god kvalitet och effektivitet kan uppnås inom en organisation och i relation till kunder och målgrupper.
4. redogöra för grundläggande krav och lämpliga metoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
5. redogöra för lämpliga metoder för miljö- och hälsoskyddsarbete inom näringslivet och som konsult.
6. beskriva metoder och roller i ett strategiskt arbete för hållbar samhällsutveckling, med fokus på förebyggande insatser och bred delaktighet.
Modul 3
7. lanera och genomföra ett miljörelaterat informationsprojekt till en specifik målgrupp i samhället.
8. redogöra för, och utvärdera, planering och genomförande av informationsprojekt 
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
9. planera, genomföra och värdera lämpliga arbetsmetoder i givna situationer inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt diskutera metodernas för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Univ; Förvaltning 7,5 hp (5ÖÄ002), Rättsvetenskap/Miljörätt 7,5 hp (5MH002),
eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt projektarbete. De praktiska övningarna skall ge studenten möjlighet att tillämpa kunskaper och kommunikativa färdigheter. Seminarierna, tillämpningsövningar och fallstudier är obligatoriska moment.

Examination

Examination
Examinationen sker genom skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter, muntlig presentation samt genomförande av projektarbete.
Modul 1 examineras genom muntlig presentation och inlämningsuppgift. Modul 2 examineras genom skriftlig tentamen. Modul 3 examineras genom genomförande och muntlig utvärdering av ett informationsprojekt. För modul 1 och 3 ges något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För modul 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. Studerande som godkänts på ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

obligatorisk litteratur

Anvisade artiklar och kurskompendium tillkommer

Isenstam Tomas
Juridik för inspektörer
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 167 sidor :
ISBN: 9789144133966
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst