"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Methods in Environmental Health Management

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MH153

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

I kursen studeras offentliga och privata organisationer som är verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet; deras arbetsuppgifter och roller samt organisationens och medarbetarnas betydelse för socialt samspel, kvalitet och effektivitet. En central del i kursen är språkets och kommunikationens roll i ett socialt sammanhang och för att skapa engagemang och delaktighet i arbetet för en hållbar utveckling. Grundläggande krav och lämpliga arbetsmetoder inom miljö- och hälsoskyddsområdet diskuteras ingående, i såväl offentlig som privat sektor, och tillämpas vid praktiska övningar och studiebesök. Kursen är indelad i tre moduler:

Modul 1 Kommunikation, 4 hp
Under modulen behandlas teoretiska grunder  om kommunikation mellan människor. Muntlig presentationsteknik, retorik, intervjuteknik samt konflikter i kommunikation ingår i momentet. Teorierna tillämpas genom praktiska övningar.

Modul 2, Metoder i miljö- och hälsoskyddsarbete, 8 hp
Modulen behandlar offentliga och privat aktörers roller inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Organisationernas och det sociala samspelets betydelse för effektivitet, kvalitet och kundnytta diskuteras. Lämpliga arbetsmetoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn och kontroll diskuteras utifrån samhällets grundläggande krav på förvaltning och myndighetsutövning, men även utifrån allmänhetens förväntningar på miljönytta och service. Lämpliga arbetsmetoder för miljöarbete inom näringslivet och i konsultrollen behandlas, liksom samverkansbehov mellan olika sektorer i samhället. En röd tråd i momentet är hur olika aktörer kan arbeta förebyggande, skapa delaktighet och  arbeta för en hållbar utveckling. Praktisk tillämpning sker i form av diskussionsuppgifter, seminarier och kommunikativa övningar i fält.

Modul 3, Projektarbete, 3 hp
I projektarbetet tillämpas och fördjupas kunskaperna från kursens övriga moduler genom att undersöka och diskutera arbetsmetoder, arbetsförhållanden, förväntningar och kommunikativa färdigheter kopplat till olika yrkesroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 
Modul 1 
1. Visa på språkets och kommunikationens betydelse i ett socialt sammanhang genom att förbereda och genomföra en muntlig presentation inför en målgrupp.
2. Redogöra för hur val av språk och frågeformulering har betydelse för vilka svar som erhålls, t.ex. vid intervjuer och enkätundersökningar.

Modul 2 
3. Beskriva roller, ansvarsfördelning, samverkan och socialt samspel inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt på en grundläggande nivå redogöra för hur god kvalitet och effektivitet kan uppnås inom organisationen och gentemot kunder och målgrupper.
4. Redogöra för grundläggande krav  samt bedöma lämpliga metoder vid planering, genomförande och uppföljning av tillsyn/kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
5. Redogöra för och bedöma lämpliga metoder för miljö- och hälsoskyddsarbete inom näringslivet och som konsult.
6. , Beskriva viktiga roller samt föreslå lämpliga metoder som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, med fokus på förebyggande insatser och bred delaktighet.

Modul 3
7. Redogöra för förekommande arbetsmetoder och förväntningar på sociala och kommunikativa färdigheter i olika yrkesroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt förklara likheter och skillnader mellan yrkesrollerna.
8. Planera och genomföra undersökningar kring yrkesroller och arbetsmetoder samt kommunicera resultaten muntligt och skriftligt inför en målgrupp.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

Modul 2:
9. Analysera, värdera och tillämpa lämpliga arbetsmetoder i komplexa situationer inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt kritiskt granska och diskutera metodernas för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Univ; Förvaltning 7,5 hp   
eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt projektarbete. De praktiska övningarna skall ge studenten möjlighet att tillämpa kunskaper och kommunikativa färdigheter. Seminarierna, tillämpningsövningar och projektredovisningar är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter, muntlig presentation samt genomförande av projektarbete.
Modul 1 examineras genom muntlig presentationer och inlämningsuppgifter. Modul 2 examineras genom skriftlig tentamen samt obligatoriska seminarier och fältövningar. Modul 3 examineras genom muntlig redovisning. För modul 1 och 3 ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. Studerande som godkänts på ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Isenstam Tomas
Juridik för inspektörer
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 167 sidor :
ISBN: 9789144133966
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst