Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metodspecialisering i Landskapsarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Methodological Specialism in Landscape Archaeology

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 till 2022-06-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1AR084

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-11

Innehåll

I denna kurs bearbetas viktiga teman inom landskapsarkeologi. Vi studerar tillvägagångssätt för in situ-bevarande i både urbana och naturliga våtmarksmiljöer; markanvändningens historia; forntida förändringar i Holocena landskap och i människans landskapsinteraktioner; landskapens komplexitet över tid; landskap för ritual och begravning; hur tidigare landskap karaktäriseras etc. Varje tema kommer att avhandlas med föreläsningar, seminarier och diskussionspass som åskådliggör hur landskapsarkeologer försöker förstå människans agerande genom historien. Till vissa aspekter av in situ-bevarandestudier är förhållningssättet till landskapsstudier empiriskt och naturvetenskapligt orienterat. När det gäller t.ex. förhållandet mellan landskap och ritualisering, död- och begravningsrelaterade aspekter - kopplas däremot till postprocessuella teoretiska förhållningssätt och vi utforskar mer subtila aspekter av tidigare människors beteende. Kursen introducerar studenten således i olika synsätt på landskapsstudier genom att fokusera på ett flertal undersökningsteman.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 Kunskap och förståelse: 
  • Visa en övergripande förståelse för studerade nyckelteman, samt en fördjupad kunskap om vissa teoretiska och metodologiska delar 
  • Känna igen sambanden mellan de teman som undersöks - sett i relation till arkeologiska, miljöarkeologiska, historiska och geografiska landskapsundersökningar.  
  • Visa en grundläggande kontextuell förståelse som erhållits genom djupläsning 

Färdighet och förmåga: 
  • Kunna integrera och använda kunskaper från tidigare delar av programmet för att förstå grundläggande aspekter av undersökta teman  
  • Demonstrera förmågan att kritiskt bedöma och diskutera varje tema på ett kunnigt och genomtänkt sätt 
  • Kunna integrera ett brett spektrum av metoder för att tolka undersökta teman 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  • Visa tydlig förståelse för potential och begränsningar inom särskilda specialområden som studeras inom landskapsstudier 
  • Visa kritisk medvetenhet för kontextens betydelse för varje studerat tema och en förmåga att koppla detta till mer övergripande teman inom landskapsstudier 
  • Förhålla sig till studiet av det förflutna ur ett etiskt välinformerat perspektiv 
  • Visa på förmåga till ett etiskt förhållningssätt vid studier av förflutna landskap 

Behörighetskrav

Univ.: Kandidatexamen och 60 hp kurser på avancerad nivå i landskapsarkeologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Detta är en lärosalsbaserad kurs. Den inkluderar och kombinerar föreläsningar, seminarier och diskussionspass. Föreläsningarna ger ett brett spektrum av exempel som är relaterade till de teman som studeras. Föreläsningarna erbjuder en nödvändig grund för att man genom ytterligare studier kan utveckla kunskaper och förståelse för varje tema. Via förberedelser av korta presentationer som är kopplade till specifika aspekter av studieämnet bidrar seminarierna till att utveckla en fördjupad förståelse för respektive tema.  

Kursmaterialet tillhandahålles i stor utsträckning via vår webbplattform. 

På masternivå förväntas studenten visa kritiskt tänkande, analytiska färdigheter och social interaktionsförmåga som är i överensstämmelse med det som kan förväntas på avancerad nivå. Förmågan att arbeta självständigt och att vara aktiv inom alla kursområden är grundläggande för lärandemiljön.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i seminarier med individuella muntliga presentationer som baseras på litteraturstudier. Dessa bedöms i enlighet med betygsskalan VG, G eller U.  

Två skriftliga uppgifter (motsvarande 1500-2500 ord) ingår i examinationen. Den första skriftliga uppgiften kopplas till seminarierna genom att studenten skriver en kritisk granskning av en fallstudie efter eget val (denna uppgift är en kortare uppsats på cirka 1500 ord som fokuserar på en särskild aspekt av de teman som behandlas). Studenten väljer ämne i samråd med lärare. 

Den andra skriftliga uppgiften är en utökad uppsats (med 2500-2750 ord) som utforskar ett nyckeltema mer i detalj. För denna uppgift förväntas studenten visa en fördjupad förståelse för sitt valda tema, vilket demonstreras genom den bredd av litteratur som används för att stödja argumentationen och genom en detaljerad och kunnig analys av ämnet, samtidigt som den visar ett kritiskt och genomtänkt förhållningssätt till ämnet. 

På de skriftliga proven ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Godkända betyg sätts på grundval av en samlad bedömning av prestationen vid seminarier och skriftliga tentor - för att få godkänt betyg krävs att alla examinerande inslag är minst godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd i de båda skriftliga uppgifterna. 

Studerande som godkänts får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.