Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Migration, integration and ethnic relations in social work

Denna kursplan gäller: 2020-11-23 och tillsvidare

Kurskod: 2SA117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-26

Innehåll

Kursen behandlar migration, integration och etniska relationer i socialt arbete. De möjligheter och problem som kan uppkomma i samband med dessa nyckelbegrepp eller fenomen belyses ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, där även bakgrundsförhållanden som kön, klass, ålder är centrala. Frågor som behandlas är mobilitet, migration, transnationalitet samt rättigheter i samband med migration, flyktingskap och internationellt skydd samt rättigheter bland urfolk. Vidare behandlas företeelser som etniska och platsbundna konflikter, integration och segregation samt faktorer som underlättar respektive försvårar integration. Kursen belyser integration och etniska relationer ur perspektiv som; välfärdstat och integrationspolitik, nationell och internationell migrationspolitik, makt, identitet och diaspora, diskriminering, rasism och kolonialism.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter att ha genomgått kursen
- ha fördjupad kunskap om och förståelse för centrala begrepp och teorier inom området;
- ha förståelse för kursen relevanta fenomen;
- självständigt kunna identifiera för kursen relevanta problemställningar;
- självständigt kunna inhämta, analysera samt tillämpa kunskap inom området;
- kunna kritiskt värdera den kunskap som återges, samt den kunskap som studenten själv och andra studenter sammanställer och producerar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen har inslag av såväl teoretiskt analyserande, självreflekterande och praktiskt tillämpande aktiviteter, med möjlighet till egna val av för kursen relevanta fördjupningsprofiler. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer. Den lärarledda undervisningen ges främst genom föreläsningar och seminarier. Andra undervisningsformer som förekommer på kursen är skriftliga inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner samt kamratvärderingar. Seminarier, inlämningsuppgifter och avslutande fördjupningsarbete och kamratvärdering är obligatoriska inslag i kursen. Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som den kurs pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska inslag:
1. seminarier;
2. inlämningsuppgifter;
3. ett fördjupningsarbete i form av en individuell skrivuppgift;
4. en kamratvärdering av en annan students individuella skrivuppgift.

För punkterna 1, 2 och 4 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På punkt 3 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. Betyget grundar sig på fördjupningsarbetet och sätts först när alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter är godkända.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov. Ett schemalagt tillfälle för omprov av kursens alla examinerade inslag ges efter kursens slut. Möjlighet till ytterligare omprov ges därefter vid ordinarie provtillfälle. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 48

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp

Ayalew Mengiste T
Refugee Protections from Below: Smuggling in the Eritrea-Ethiopia Context
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 676(1), 57–76 : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716217743944
Obligatorisk

De Genova N.P
Migrant “illegality” and deportability in everyday life
Annual review of anthropology, 31(1), 419-447 : 2002 :
Obligatorisk

Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Djuve A, Friberg J, Tyldum G, Zhang H
Fafo : 2015 :
Retrieved from
Obligatorisk

Transnational migration
Faist Thomas, Fauser Margit, Reisenauer Eveline.
Cambridge : Polity : 2013. : 209 s. :
ISBN: 9780745649788
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Hellström Anders
Rasist? inte jag : om rasismer - en begreppsinventering
2016 : 31 s. :
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/rasist_-_inte_jag.pdf
ISBN: 9789186261566
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social mixing as a cure for negative neighbourhood effects: evidence-based policy or urban myth?
Manley David, Van Ham Maarten, Doherty Joe
IZA Discussion Paper No. 5634 : 2011 :
https://www.iza.org/publications/dp/5634/social-mixing-as-a-cure-for-negative-neighbourhood-effects-evidence-based-policy-or-urban-myth
Obligatorisk

Critical Review of Psychological Treatments of Posttraumatic Stress Disorder in refugees
Nickerson Angela, Bryant Richard A, Silove Derrick, Steel Zachary
Clinical pshycological review : 2011 : 399-417 : : 2011 :
Obligatorisk

Migration: ett hot mot välfärden? I Ålund, A., Schierup, C.-U. och Neergaard, A. (Red.) Nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige. Stockholm: Boréa Bokförlag, ss. 31-77.
Schierup C-U, Scarpa S
Boréa Bokförlag, ss. 31-77. : 2018 :
Obligatorisk

Simon P
Collecting ethnic statistics in Europe: a review
Ethnic and Racial Studies, 35(8), 1366-1391 : 2012 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2011.607507
Obligatorisk

Smith Linda Tuhiwai
Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
2nd ed. : London : Zed Books : 2012 : xv, 240 s. :
ISBN: 9781848139503
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Pp. 61-80 (Chapter 3): Colonizing Knowledges

Homelessness among EU citizens in Sweden
Socialstyrelsen : 2013 :
Retrieved from
Obligatorisk

Kategoriernas dilemman: En kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
Strömblad P, Myrberg G
Delegationen för Migrationsstudier : 2015 :
Obligatorisk

Invandring i medierna: Hur rapporterade svenska tidningar 2010–2015?. Delegationen för migrationsstudier
Strömbäck J, Andersson F, Nedlund E
Delegationen för migrationsstudier : 2017 :
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140688/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Framför allt dessa delar: "Gestaltningen av invandringens påverkan på Sverige", 36-42; "Nyhetsjournalistikens gestaltningar och verkligheten", 43-54

FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter
UDHR :
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
Obligatorisk

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
United Nations :
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
Obligatorisk

Descriptions of health by EU citizens begging abroad [Elektronisk resurs]
Wagman Petra, Björklund Anita, Johansson Ann, Fristedt Sofi
Taylor & Francis : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-37778
Obligatorisk

Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv (2017:2) [Elektronisk resurs]
Wigerfelt Berit, Wigerfelt Anders S
2017 :
https://www.delmi.se/upl/files/136890.pdf
Obligatorisk

Wimark T
Boendesegregation i Sverige–en översikt av det aktuella forskningsläget
Bostad 2030, rapport 5. : 2018 :
http://media.bostad2030.se/2018/05/Rap-5-Boendesegregation-i-Sverige_final.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Exploring the relationship between self-awareness and students commitment and understanding of culturally responsive social work practice. Journal of ethnic & cultural diversity in social work. No. 19, pp. 34-53.
Bender Kimberly, Negi Nalini, Fowler N Dawnovise
2010 :

Impact of Immigration Detention and Temporary Protection on the Mental Health of Refugees
Steel Zachary, Silove Derrick, Brooks Robert, Momartin Shakeh, Alzuhairi Bushra, Susljika Ina
British journal of psychiatry : 2006 : 188, 58-64 : : 2006 :

Philips Deborah
Minority Ethnic Segregation, Integration and Citizenship : A European Perspective
Journal of Ethnic and Migration Studies : 36 : 2 : 2010 : 209-225 : : 2010 :

O´Conell Davidson Julia
Trafficking, modern slavery and the human security agenda.Human security journal. Volume 6, spring 2008, pp. 8-15
2008 :

Ife Jim
Human rights and social work : towards rights-based practice
3rd ed. : Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press : 2012. : x, 356 p. :
ISBN: 9781107693876
Se bibliotekskatalogen Album

Xenoracism: Towards a Critical Understanding of the Construction of Asylum Seekers and its Implications for Social Work Practice
Shepard Masocha, Simpson , Murray K
Practice : Social Work in Action : 23 :1 : 2011 : 5-18 : : 2011 :

Tillkommer: Aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt annat material såsom författningstexter, rättsfall, förarbeten m.m. och egen informationssökning enligt lärarens anvisningar.