Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Migration, Integration and Ethnic relations in Social work

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SA191

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Innehåll

Kursen syftar till att studenter utvecklar fördjupade kunskaper om hur global mobilitet, migration, flyktingskap samt rättigheter bland urfolk kan påverka människors livsvillkor samt inflytande och delaktighet i samhället. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förvärva sig teoretisk och tillämpande kunskap relevant för området.

Kursen behandlar:
  • migration, migrationspolitik, transnationalism och diaspora, medborgarskap, mänskliga och sociala rättigheter
  • rasism och antirasism
  • förutsättningar för social inkludering och det sociala arbetets roll för olika grupper i välfärdsstatens marginaler

Därutöver syftar kursen till att studenter utvecklar kunskaper om det sociala arbetets förmåga att skapa förutsättningar för individers och gruppers inklusion vad gäller sociala rättigheter, tillhörighet och välbefinnande. Detta möjliggörs med hjälp av studenters självreflektion för utökad medvetenhet om sin egen representation och sociala position, såsom etnicitet, interkulturella perspektiv och institutionell makt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskap och förståelse:
1.    Redogöra för och diskutera teorier om migration och etniska relationer, med särskilt fokus på inklusion och mångfald.
2.    Analysera konstruktioner av migration och etnicitet med hänsyn till migrations- och integrationsteorier på ett individ- grupp och samhällsnivå.
3.    Identifiera migranters levnadsvillkor i förhållande till samhällets strukturer.

Avseende färdighet och förmåga:
4.    Självständigt kunna inhämta, analysera samt tillämpa kunskap inom området, genom att urskilja olika teoretiska perspektivs betydelse för förståelse av migration och etniska relationer.
5.    Analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser med relevans för migration och etniska relationer utifrån det sociala arbetets perspektiv.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
6.    Tillämpa teoretiska kunskaper för praktiskt socialt arbete i en mångfaldig kontext genom att identifiera och analysera problemsituationer och migration.
7.    Reflektera över sin personliga utveckling och sig själv i förhållande till egen bakgrund, utbildning, kommande yrkesroll samt över den egna personens betydelse för socialt arbete i en föränderlig värld.
8.    Kritiskt reflektera över maktaspekter i socialt arbete relaterade till migration och etniska relationer.

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av digital undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Kursen examineras genom obligatoriska seminarier till vilka studenten bifogar skriftliga underlag i förväg. Aktivt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkänt på kursen. Betygsnivå G eller U.
 
Den avslutande examinerande uppgiften består av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Denna uppgift ska också presenteras muntligt under ett avslutande seminarium. I det avslutande seminariet ingår också muntlig kamratgranskning av en annan students uppgift. Betygsnivå G, VG eller U. För betyget Väl godkänd på hela kursen(VG) krävs därutöver VG på den individuella skriftliga uppgiften. För VG krävs mycket goda förmågor att :
  • självständigt identifiera ett avgränsat problem inom kursens område;
  • resonera självständigt, kritiskt och analyserande kring detta problem utifrån litteratur och egen diskussion;
  • högt ställda krav på akademisk struktur, språkbehandling och vetenskaplig noggrannhet. 
Frånvaro från obligatoriska seminarier kräver deltagande i omprov.
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.