"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Migration, Integration and Ethnic relations in Social work

Denna kursplan gäller: 2022-12-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA191

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-01

Innehåll

Kursen syftar till att studenter utvecklar fördjupade kunskaper om hur global mobilitet, migration, flyktingskap samt rättigheter bland minoritetsgrupper kan påverka människors livsvillkor samt inflytande och delaktighet i samhället. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förvärva sig teoretisk och tillämpande kunskap relevant för området.

Kursen behandlar:

  • Migration, migrationspolitik, transnationalism och diaspora, medborgarskap, samt mänskliga och sociala rättigheter,
  • etnicitet, etniska minoriteter, segregation och integration ur sociala, politiska, legislativa och teoretiska perspektiv,

  • rasism, normskritiska perspektiv och egen representation samt antirasistiskt socialt arbete
  • förutsättningar för social inkludering och det sociala arbetets roll för olika grupper i välfärdsstatens marginaler

Därutöver syftar kursen till att studenter utvecklar kunskaper om det sociala arbetets förmåga att skapa förutsättningar för individers och gruppers inklusion vad gäller sociala rättigheter, tillhörighet och välbefinnande. Detta möjliggörs med hjälp av studenters självreflektion för utökad medvetenhet om sin egen representation och sociala position, såsom etnicitet, interkulturella perspektiv och institutionell makt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskap och förståelse:
1.    Redogöra för och diskutera teorier om migration och etniska relationer, med särskilt fokus på inklusion och mångfald.
2.    Analysera konstruktioner av migration och etnicitet med hänsyn till migrations- och integrationsteorier på ett individ- grupp och samhällsnivå.
3.    Identifiera migranters levnadsvillkor i förhållande till samhällets strukturer.

Avseende färdighet och förmåga:
4.    Självständigt kunna inhämta, analysera samt tillämpa kunskap inom området, genom att urskilja olika teoretiska perspektivs betydelse för förståelse av migration och etniska relationer.
5.    Analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser med relevans för migration och etniska relationer utifrån det sociala arbetets perspektiv.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
6.    Tillämpa teoretiska kunskaper för praktiskt socialt arbete i en mångfaldig samhällskontext genom att identifiera och analysera problemsituationer och migration.
7.    Reflektera över sin personliga utveckling och sig själv i förhållande till egen bakgrund, utbildning, kommande yrkesroll samt över den egna personens betydelse för socialt arbete i en föränderlig värld.
8.    Kritiskt reflektera över olika maktaspekter i socialt arbete relaterade till migration och etniska relationer.

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av digital undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Kursen examineras dels genom två obligatoriska seminarier till vilka studenten bifogar skriftliga underlag i förväg. Aktivt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkänt på kursen. Betygsnivå G eller U.
 
Kursen examineras även genom två skriftliga inlämningsuppgifter varav en som ska presenteras under ett obligatoriskt seminarium  där det även ingår en muntlig kamratgranskning av en annan students uppgift. Betygsnivå G, VG eller U ges för denna examinationsuppgift.

Obligatoriska muntliga seminarier kan inte ersättas med en skriftlig uppgift


Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 49

Critical race theory and the cultural competence dilemma in social work education
Abrams L, Mojo J.A
Journal of Social Work Education, 45(2), 245–261 : 2009 :
DOI:
Obligatorisk

Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe (p. 248)
Adelhady D, Gren N, Joormann M
Manchester University Press : 2020 :
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/42643/9781526146847_fullhl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Obligatorisk

Understanding Integration: A Conceptual Framework
Ager A, Strang A
Journal of Refugee Studies 21(2), 166-191. : 2008 :
Obligatorisk

National conceptions of assimilation, integration, and cohesion. In Crul, M., & Mollenkopf, J. (Eds.). The changing face of world cities
Alba R, Strang A
Russell Sage Foundation, 44-64. : 2008 :
Obligatorisk

Bourdieu P
Social Space and the Genesis of Appropriated Physical Space
International Journal of Urban and Regional Research, 106-114. : 2018 :
DOI: 10.1111/1468-2427.12534 Tillgänglig från (inloggning på Umeå universitetsbibliotek kan behövas för åtkomst)
Obligatorisk

When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Djuve A, Friberg J, Tyldum G, Zhang H
Fafo : 2015 :
https://www.fafo.no/images/pub/2015/954-innmat-trykk.pdf
Obligatorisk

Eliassi B
Constructing cultural Otherness within the Swedish welfare state: The cases of social workers in Sweden
Qualitative Social Work, 14(4), 554-571. : 2015 :
Obligatorisk

Universal Declaration of Human Rights. (Deklaration om mänskliga rättigheter) (UDHR)
Förenta Nationerna (FN) : 1948 :
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
Obligatorisk

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (Deklaration om Urfolks Rättigheter).
Förenta Nationerna (FN) : 2007 :
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
Obligatorisk

Hellström A
Rasist? Inte jag. Om rasismer en begreppsinventering
Forum för levande historia : 2016 :
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/rasist_-_inte_jag.pdf
Obligatorisk

Ife Jim
Human rights and social work : towards rights-based practice
3rd ed. : Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press : 2012. : x, 356 p. :
ISBN: 9781107693876
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lister R
Citizenship on the margins: Citizenship, social work and social action
European Journal of Social Work, 1(1), 5–18 : 1998 :
DOI:10.1080/13691459808414719
Obligatorisk

Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter
Lundström M, Wendt Höjer F
Forum för levande historia : 2021 :
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/erfarenheter_av_rasism_i_kontakt_med_myndigheter_och_andra_offentliga_verksamheter_-_en_kunskapsoversikt.pdf
Obligatorisk

Nadan Y
Rethinking ‘cultural competence’ in international social work
International Social Work, 60(1), 74-83. : 2017 :
Obligatorisk

From culturalisation to complexity–a critical view on the cultural competence discourse in social work
Rugkåsa M, Ylvisaker S
Nordic Social Work Research, 1-10. : 2019 :
Obligatorisk

Use of critical consciousness in anti-oppressive social work practice: Disentangling power dynamics at personal and structural levels
Sakamoto I, Pitner R. O
British Journal of Social Work, 35, 435–452 : 2005 :
doi:10.1093/bjsw/bch190
Obligatorisk

Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
Strömblad Per, Myrberg Gunnar
Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Obligatorisk

Simon P
Collecting ethnic statistics in Europe: a review.
Ethnic and Racial Studies, 35(8), 1366-1391. : 2012 :
Obligatorisk

Smith Linda Tuhiwai
Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
2nd ed. : London : Zed Books : 2012 : xv, 240 s. :
ISBN: 9781848139503
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wimark T
Boendesegregation i Sverige–en översikt av det aktuella forskningsläget
Bostad 2030, rapport 5. : 2018 :
http://media.bostad2030.se/2018/05/Rap-5-Boendesegregation-i-Sverige_final.pdf
Obligatorisk

Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv (2017:2) [Elektronisk resurs]
Wigerfelt Berit, Wigerfelt Anders S
2017 :
https://www.delmi.se/upl/files/136890.pdf
Obligatorisk

Artiklar eller litteratur kan tillkomma