"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Migration, Integration and Ethnic relations in Social work

Denna kursplan gäller: 2022-12-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA199

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-01

Innehåll

Kursen syftar till att studenter utvecklar fördjupade kunskaper om hur global mobilitet, migration, flyktingskap samt rättigheter bland minoritetsgrupper kan påverka människors livsvillkor samt inflytande och delaktighet i samhället. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förvärva sig teoretisk och tillämpande kunskap relevant för området.

Kursen behandlar:

  • Migration, migrationspolitik, transnationalism och diaspora, medborgarskap samt mänskliga och sociala rättigheter,
  • etnicitet, etniska minoriteter, segregation och integration ur sociala, politiska, legislativa och teoretiska perspektiv,
  • rasism, normkritiska perspektiv och egen representation samt antirasistiskt socialt arbete
  • förutsättningar för social inkludering och det sociala arbetets roll för olika grupper i välfärdsstatens marginaler

Därutöver syftar kursen till att studenter utvecklar kunskaper om det sociala arbetets förmåga att skapa förutsättningar för individers och gruppers inklusion vad gäller sociala rättigheter, tillhörighet och välbefinnande. Detta möjliggörs med hjälp av studenters självreflektion för utökad medvetenhet om sin egen representation och sociala position, såsom etnicitet, interkulturella perspektiv och institutionell makt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskap och förståelse:
1.    Redogöra för och diskutera teorier om migration och etniska relationer, med särskilt fokus på inklusion och mångfald.
2.    Analysera konstruktioner av migration och etnicitet med hänsyn till migrations- och integrationsteorier på ett individ- grupp och samhällsnivå.
3.    Identifiera migranters levnadsvillkor i förhållande till samhällets strukturer.

Avseende färdighet och förmåga:
4.    Självständigt kunna inhämta, analysera samt tillämpa kunskap inom området, genom att urskilja olika teoretiska perspektivs betydelse för förståelse av migration och etniska relationer.
5.    Analysera inkluderings- och exkluderingsprocesser med relevans för migration och etniska relationer utifrån det sociala arbetets perspektiv.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
6.    Tillämpa teoretiska kunskaper för praktiskt socialt arbete i en mångfaldig samhällskontext genom att identifiera och analysera problemsituationer och migration.
7.    Reflektera över sin personliga utveckling och sig själv i förhållande till egen bakgrund, utbildning, kommande yrkesroll samt över den egna personens betydelse för socialt arbete i en föränderlig värld.
8.    Kritiskt reflektera över olika maktaspekter i socialt arbete relaterade till migration och etniska relationer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av digital undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Kursen examineras dels genom två obligatoriska seminarier till vilka studenten bifogar skriftliga underlag i förväg. Aktivt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkänt på kursen. Betygsnivå G eller U.
 
Kursen examineras även genom två skriftliga inlämningsuppgifter, varav en som ska presenteras under ett obligatoriskt seminariumdär det även ingår en kamratgranskning av en annan students uppgift. Betygsnivå G, VG eller U ges för denna examinationsuppgift.

Obligatoriska muntliga seminarier kan inte ersättas med en skriftlig uppgift

 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur