Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Migrationsrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Migration Law

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 2JU129

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen AB Med beröm godkänd, BA Icke utan beröm godkänd, B Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-04

Innehåll

Kursen behandlar migrationsrätt som rättsområde ur såväl vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Migrationsrätten är en del av den speciella förvaltningsrätten och har beröringspunkter med ett flertal rättsområden, som straff- och processrätt, EU-rätt, folkrätt och barnrätt. Kursen omfattar olika rättsliga aspekter av uppehållsrätt i Sverige med fokus på utlänningslagen samt de tillhörande offentligrättsliga processerna. Kursen behandlar också gränskontroll och regler för utlänningars inresa, vistelse och arbete i Sverige samt regler som i övrigt är centrala när det gäller utlänningars rättsliga ställning i samband med migration samt statens ansvar på området. I detta kommer frågor relaterade till mänskliga rättligheter, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden att behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha:
 
-fördjupad kunskap om migrationsrätten som rättsområde och forskningsfält,
-fördjupad förmåga att självständigt kunna identifiera och analysera frågeställningar och problem samt inhämta, analysera och kritiskt värdera kunskap inom området,
-fördjupad förmåga att identifiera och analysera frågeställningar utifrån perspektiv som mänskliga rättigheter, genus och etnicitet,
-självständigt planerat, och inom givna tidsramar genomfört, ett individuellt skriftligt arbete som visar fördjupad färdighet och förmåga att hantera för kursen relevanta problem.

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen baserar sig på problembaserat lärande där studentens egen aktivitet och arbete i basgrupp är avgörande, och undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, rättegångsspel och handledning. Förberedelser inför seminarierna sker i basgrupper. Närvaro och aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten registrerats på.

Examination

Examination sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Punkt 2
Författande av en individuell uppsats.

Betyg m.m.
För att kunna bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan.
För punkt 1, och de däri ingående delarna, respektive punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).
Betyget på hela kursen grundar sig på den individuella skrivuppgiften, och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån stsudentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.


Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Kurslitteratur

  Bevis : 8 Prövning av migrationsärenden
  Andersson Simon, Diesen Christian, Lagerqvist Veloz Roca Annika, Seidlitz Madelaine, Wilton Wahren Alexandra
  Tredje upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik AB : [2018] : 381 sidor :
  ISBN: 9789139020530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Seidlitz Madelaine
  Asylrätt : en praktisk introduktion
  Upplaga 2 : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789139021414
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning
  1. uppl. : Stockholm : Publica : 1996 : 106 s. :
  ISBN: 91-38-92520-6 ; 194:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns att hämta gratis från UNHCR:s hemsida

  Referenslitteratur

  Utlänningslagen : med kommentarer
  Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan
  Tolfte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 1046 sidor :
  ISBN: 9789139117452
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Kurslitteratur

  Bevis : 8 Prövning av migrationsärenden
  Andersson Simon, Diesen Christian, Lagerqvist Veloz Roca Annika, Seidlitz Madelaine, Wilton Wahren Alexandra
  Tredje upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik AB : [2018] : 381 sidor :
  ISBN: 9789139020530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Seidlitz Madelaine
  Asylrätt : en praktisk introduktion
  Upplaga 2 : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789139021414
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning
  1. uppl. : Stockholm : Publica : 1996 : 106 s. :
  ISBN: 91-38-92520-6 ; 194:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns att hämta gratis från UNHCR:s hemsida

  Referenslitteratur

  Utlänningslagen : med kommentarer
  Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan
  Tolfte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 1046 sidor :
  ISBN: 9789139117452
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Kurslitteratur

  Bevis : 8 Prövning av migrationsärenden
  Andersson Simon, Diesen Christian, Lagerqvist Veloz Roca Annika, Seidlitz Madelaine, Wilton Wahren Alexandra
  Tredje upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik AB : [2018] : 381 sidor :
  ISBN: 9789139020530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via Cambro i samband med seminarier/case