Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiell patogenes, symptom och diagnostik, 6 hp

Engelskt namn: Microbial Pathogenesis, Symptoms and Diagnostic Procedures

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3MB039

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-12-07

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:
* Teori - 5.5 hp
I momentet beskrivs olika humanpatogena mikroorganismer, såsom bakterier, virus, svampar och protozoer, samt vilka symptom och sjukdomar dessa orsakar och vilka strategier och mekanismer som ligger till grund för patogenicitet hos dessa mikroorganismer. Samspelet mellan värd och mikroorganismer illustreras, samt principer for diagnos och profylax. Kursen innehåller övningar i att kritisk granska vetenskaplig litteratur, samt att tillämpa förvärvad kunskap i analys av vetenskapliga arbeten.

* Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär, 0.5 hp
Inom detta moment kommer studenten att introduceras till och få en övning i hur affärsmodeller kan formuleras genom så kallad "business model canvas".

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* beskriva samspelet mellan patogena mikroorganismer och den eukaryota värden.
* redogöra för basala mekanismer för uppkomst och utveckling av infektionssjukdom och ange manifestationer i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar som kan förekomma.
* jämföra olika mikrobiella infektionsstrategier samt förklara hur infektionssjukdomar eller deras manifestationer kan diagnosticeras.
* förklara vad som utgör en affärsmodell.

Färdigheter och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* visa förmåga att kritiskt granska och utvärdera vetenskaplig litteratur inom mikrobiell patogenes.
* använda en modell för affärsutveckling (business model canvas).

Behörighetskrav

20 hp kemi varav minst 5 hp biokemi; 60 hp biomedicin inkluderande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och minst 10 hp immunologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten inklusive redovisningar inom ämnesområdet samt inom praktisk professionell träning (PPT). Undervisningstillfällen andra än föreläsningar innehåller prövande delar och är obligatoriska. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. De studerande kommer att ges problembaserade uppgifter som redovisas vid sammankomster under lärarstöd. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Studentens prestation på hela kursen bedöms efter en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Slutexaminationen som är individuell består dels av en skriftlig och dels av en muntlig del. För den skriftliga delen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd medan för den muntliga delen ges något av betygen Godkänd eller Underkänd. Obligatoriska undervisningstillfällen examineras muntligen och löpande under kursen för vilka något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges.

För att uppnå betyget Godkänd (G) på hela kursen måste alla obligatoriska delar och den muntliga delen av slutexaminationen vara godkända samt att poängsumman vid den skriftliga delen av slutexaminationen måste vara minst 60 %. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. Betygskriterier vid skriftlig examination är att för betyget Godkänd skall redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang.

För att erhålla betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen måste samtliga obligatoriska delar och den muntliga delen av slutexaminationen vara godkända samt att poängsumman vid skriftliga delen av slutexaminationen måste uppgå till minst 80% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd vid skriftlig tentamen skall fakta vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften och inte innehålla irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från betygsgränserna (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger.
Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar prefekt vid kursgivande institution om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.