Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi, 5 hp

Engelskt namn: Microbiology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3BL206

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-10-10

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2020-11-18

Innehåll

I kursen ingår klassificering, taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer. Uppbyggnad av virus och prokaryota celler samt deras fysiologi och tillväxtkrav. Vidare belyses pro-karyota genomets organisation och genöverföring mellan prokaryota celler samt antibiotikas verkningsmekanismer och bakteriers resistensmekanismer mot antibiotika. Kursen behandlar även mikroorganismers (virus, bakterier, svampar och protozoers) sjukdomsframkallande förmåga och relaterade infektioner samt normalfloran. Smittskydd och lagstiftning kring smittskydd. I kursen ingår även ett grupparbete om antibiotikaresistens där även samhälleliga och internationella aspekter belyses.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
  • förklara olika mikroorganismer och deras struktur, funktion samt förökning 
  • grundläggande taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer samt diagnostiska metoder
  • redogöra för hur mikroorganismer kan förvärva nya genetiska egenskaper
  • ha kunskap om prokaryot genreglering
  • förklara olika antibiotikas verkningsmekanismer, bakteriers olika resistensmekanismer samt metoder för bestämning av antibiotikaresistens
  • redogöra för olika smittspridningsvägar och vanliga förekommande infektionssjukdomar nationellt och globalt  
  • beskriva de grundläggande principerna för mikroorganismers virulens samt värdens ospecifika försvar
  • översiktligt redogöra för smittskydd och smittskyddslagen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, demonstrationslaboration och seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom en individuell skriftlig tentamen samt genom muntlig redovisning. På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång.

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Brauner Annelie
Medicinsk mikrobiologi & immunologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 824 s. :
ISBN: 9789144038681
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Används även för LM i T4-6.