Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi, 5 hp

Engelskt namn: Microbiology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL206

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-10-10

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

I kursen ingår klassificering, taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer. Uppbyggnad av virus och prokaryota celler samt deras fysiologi och tillväxtkrav. Vidare belyses prokaryota genomets organisation och genöverföring mellan prokaryota celler samt antibiotikas verknings¬mekanismer och bakteriers resistensmekanismer mot antibiotika. Kursen behandlar även mikroorganismers (virus, bakterier, svampar och protozoers) sjukdomsframkallande förmåga och relaterade infektioner samt normalfloran. Smittskydd och lagstiftning kring smittskydd. I kursen ingår även ett grupparbete om antibiotikaresistens där även samhälleliga och internationella aspekter belyses.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 
* förklara olika mikroorganismer och deras struktur, funktion samt förökning 
* grundläggande taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer samt diagnostiska metoder
* redogöra för hur mikroorganismer kan förvärva nya genetiska egenskaper
* ha kunskap om prokaryot genreglering
* förklara olika antibiotikas verkningsmekanismer, bakteriers olika resistensmekanismer samt metoder för bestämning av antibiotikaresistens
* redogöra för olika smittspridningsvägar och vanliga förekommande infektionssjukdomar nationellt och globalt  
* beskriva de grundläggande principerna för mikroorganismers virulens samt värdens ospecifika försvar
* översiktligt redogöra för smittskydd och smittskyddslagen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, demonstrationslaboration och seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen samt genom muntlig redovisning. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på kursen krävs att tentamen och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt godkänd på övriga obligatoriska delar.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Medicinsk mikrobiologi & immunologi
Brauner Annelie, Castor Birgitta, Falk Kerstin, Kärre Klas, Sjöling Åsa
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 895 sidor :
ISBN: 9789144123578
Se bibliotekskatalogen Album