Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikroekonomisk analys II D26, 7,5 hp

Engelskt namn: Microeconomic Analysis II D26

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen inleds med en kort repetition kring hur utbudsfunktion, pris, kvantitet och antal företag bestäms under fullständig konkurrens. Därefter behandlas monopolföretags val av priser och kvalitet, exempelvis behandlas teoretiskt hur monopolföretag bör prisdiskriminera när de vinstmaximerar. Studenterna introduceras även till praktiska exempel på prisdiskriminering.

Därefter behandlas kursens huvudområden, spelteori och oligopol. Detta avsnitt inleds med att analysera välkända spel såsom fångarnas dilemma och behandlar centrala spelteoretiska begrepp såsom Nash jämvikt och dominanta strategier. Därefter analyseras bland annat mixade jämvikter, upprepade spel och hur vissa Nash jämvikter kan uteslutas.

Kursen fortsätter sedan med oligopol, som huvudsakligen bygger på spelteori. Här analyseras först statisk pris och kvantitetskonkurrens, inklusive om det är att föredra att vara prisrespektive kvantitetsledare. Därefter behandlas bland annat upprepade oligopolspel såväl teoretiskt som empiriskt.

Den avslutande delen av kursen analyserar hur asymmetrisk information kan påverka utfallen på olika marknader. Inom detta område behandlas bland annat principalagent problemet, negative selektion samt signalering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
- Beskriva hur utbudsfunktioner, priser, kostnader, kvantiteter och antal företag bestäms under fullständig konkurrens,
- Teoretiskt analysera hur förekomsten av monopol/oligopol påverkar företagens val och jämvikten på marknaden samt redogöra för bra tillvägagångssätt för att empiriskt studera detta,
- Särskilja mellan de olika typerna av prisdiskriminering och lösa prisdiskrimineringsproblem,
- Definiera centrala begrepp inom spelteori och oligopolteori,
- Härleda de möjliga lösningarna för olika typer av spel,
- Visa hur asymmetrisk information kan påverka utfallen på olika marknader,
- Härleda och matematiskt bevisa teoretiska resultat som behandlas på kursen,
- Beskriva de empiriska tillvägagångssätten och resultaten som behandlats under kursen.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker i form av skriftligt salsexamination vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelhögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Varian Hal R.
Microeconomic analysis
3. ed. : New York : Norton : cop. 1992 : 506, (42) s. :
ISBN: 0-393-95735-7 (Student ed.)
Se bibliotekskatalogen Album