Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder II, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology - advanced study in theory and methodology II

Denna kursplan gäller: 2016-10-10 och tillsvidare

Kurskod: 1AR072

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-02-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-10-10

Innehåll

Miljöarkeologi använder teori och metod utvecklad inom fältet, men även från andra discipliner som exempelvis geologi och ekologi. Avancerade redskap/metoder inom geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ miljörekonstruktion, används i kombination med generell teoribildning kring människans inverkan på och samverkan med, sin omgivande miljö i syfte att förstå förändringar genom tid, både före och under antropocen. Miljöarkeologi integrerar data från geoarkeologi, pollenanalys, fossila insekter samt proxykällor för att underlätta tolkning av arkeologiskt relaterade platser och deras omgivande landskap. Denna kurs ger möjlighet till studier av ett flertal av dessa metoder från ett tvärvetenskapligt perspektiv, där praktiska övningar i att använda GIS, statistik, miljörekonstruktioner samt tolkning och presentation av miljöarkeologiska data ingår. Kursen är problemorienterad med inslag av tillämpade experimentella övningar.
 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
Kunskap och förståelse:
  • Visa fördjupad kunskap om avancerade teorier som är viktiga inom miljöarkeologi
  • Visa fördjupad kunskap om hur dessa teoribildningar är relaterade till central teoribildning inom arkeologi och andra discipliner
  • Visa fördjupad insikt i vikten av god experimentell design inom arkeologisk forskning
Färdighet och förmåga:
  • Visa förmåga att planlägga, designa samt utvärdera miljöarkeologiska forskningsprojekt
  • Visa förmåga att självständigt kunna integrera, diskutera och tillämpa erhållen kunskap rörande avancerade metoder inom miljöarkeologi
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Visa förmåga till kritisk och statistisk värdering av egna och andras publicerade forskningsresultat.
  • Visa förmåga till kritisk värdering av upplägg och design av forskningsprojekt.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, geologi, miljökemi, naturgeografi, eller motsvarande, samt Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder 15 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner samt genom en individuell poster/presentation tillsammans med en kritiskt värderande rapport rörande innehåll och bakgrund till postern.

På de skriftliga proven ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. På momenten ges momentbetygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Kursbetyg sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på seminarier och skriftligt prov och för Godkänt krävs att alla delar av examinationen är minst godkända.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.