Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Miljöarkeologi - fördjupning i teorier och metoder, 15 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology - advanced study in theory and methodology

Denna kursplan gäller: 2016-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 1AR056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-10-13

Innehåll

Kursen behandlar de teorier och metoder som miljöarkeologin baseras på. Miljöarkeologins roll inom arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi behandlas, liksom miljöarkeologins möjligheter i dagens samhälle. Genom olika fallstudier förmedlas ett problembaserat, tvärvetenskapligt arbetssätt baserat på såväl teori som empiri.
 
Moment 1. Teori och forskningshistorik 7,5 hp
Momentet placerar miljöarkeologisk forskning i ett historiografiskt sammanhang och relaterar miljöarkeologisk vetenskaplig metod till arkeologisk och annan vetenskaplig tradition. Miljöarkeologi är ett ämne som ofta använder naturvetenskapligt grundade metoder för att lösa arkeologiska problem. Momentet förmedlar insikter i detta tvärvetenskapliga förhållningssätt. 
 
Moment 2. Metod och fallstudier 7,5 hp
Momentet fokuserar på hur naturvetenskapliga och humanistiska metoder kan integreras för att lösa vetenskapliga frågor. Exempel ges på olika tvärvetenskapliga fallstudier, i äldre såväl som dagsaktuella arbeten, och på nationell och internationell nivå. Kritisk granskning och diskussion av fallstudiernas upplägg och resultat ingår.
  

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
 
Kunskap och förståelse:
Visa kunskap om central miljöarkeologisk teoribildning
Visa kunskap om hur denna är relaterad till central teoribildning inom arkeologi och andra discipliner
Visa fördjupad metodkunskap inom ämnet miljöarkeologi, som det bedrivs nationellt och internationellt  

Färdighet och förmåga:
Visa förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper i miljöarkeologi
Visa förmåga att diskutera användningen av miljöarkeologi i olika arkeologiska situationer
Kunna integrera metoder från naturvetenskap och humaniora inom ett projekt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Visa insikt om miljöarkeologins möjligheter och begränsningar inom uppdragsarkeologi och forskning
Förhålla sig kritisk till populära föreställningar om det förflutna och kunna göra forskningsetiska bedömningar. 
 
 

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, geologi, miljökemi, naturgeografi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier.
 

Examination

Moment 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner samt genom en individuell seminariepresentation baserad på litteraturstudier.
 
Moment 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner samt genom två inlämningsuppgifter. En ska redogöra för och kritiskt granska några fallstudier inom kursen. Den andra inlämningsuppgiften innebär att studenten individuellt och självständigt, och genom att integrera olika perspektiv till en tvärvetenskaplig ansats, utformar en miljöarkeologisk undersökning riktad mot en viss arkeologisk frågeställning. Båda uppgifterna ska redovisas muntligt och skriftligt och diskuteras på seminarium. Båda uppgifterna genomförs individuellt.
 
På de skriftliga proven ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. På momenten ges momentbetygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Momentbetyg sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på seminarier och skriftliga prov och för Godkänt krävs att alla delar av examinationen är minst godkända. På moment 2 läggs vid betygsättning särskild vikt vid den andra inlämningsuppgiften. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på moment 2.
 
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.